Til hovedinnhold

Utlysning av prosjektmidler til reindriften 2021

Forskning som støttes av Reindriftens utviklingsfond (RUF) skal bidra til ny næringsrettet kunnskap, som er anvendbar og etterspurt av næring, forvaltning, politikere og øvrig samfunn. NB! Ny søknadsfrist 1. oktober.

RUF-styret setter årlig av midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Midlene lyses i utgangspunktet ut én gang i året. 

Som sekretariat for RUF er det Landbruksdirektoratet som tilrettelegger for at midlene lyses ut, forbereder styrebehandling av søknadene og følger opp prosjektene.  

For 2021 er det satt av 575 000 kroner i midler til nye prosjekter med søknadsfrist 1. oktober.

Områder som er prioritert:

  • Tilleggsforing
  • Klimaendringenes påvirkning på reindrifta og mulige strategier for klimatilpasning
  • Overvåking av beiteområder
  • Sikrings av reindriftens arealer
  • Utvikling av det interne selvstyre i reindriften
  • Rovvilt og rovviltforvaltningens påvirkning på reindriften