Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor klima og miljø. Målene for klima- og miljøprogrammet er å bidra til

  • at produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig forurensning, klimagassutslipp og tap av naturmangfold
  • å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, naturmangfold, binding av karbon og produksjon av biogass
  • å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold, med sikte på å opprettholde eller øke matproduksjonen og ivareta produksjonsressursene

Jordbruksoppgjøret, St. prp. 200 S (2020-2021), gir overordnede føringer for programmet. Prosjekter som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til jordbrukets klimautfordringer er ønskelig. Det er også behov for bedre kunnskap om effektiv klimatilpasning, utslippsreduserende tiltak og økt opptak. Det er videre viktig med bedre kunnskapsgrunnlag knyttet til oppfølging av vannforskriften, bl.a. for å bedre målretting av tiltaksgjennomføringen. Gjeldende klimaavtale, Teknisk beregningsutvalgs rapport av 2019 for klimagassutslipp i jordbruket, samt oppdatert kunnskapsgrunnlag, eks. om jord, truet natur og pollinatorer, utgjør også et viktig grunnlag for satsningsområder.

Midler til utredningsarbeid som fremgår av St. prp. 200 S, innen gjennomføring av vannmiljøtiltak og biokull, lyses ut adskilt.

Landbruksdirektoratet kan gi tilskudd til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til at målene for programmet nås. Kunnskapsutvikling kan blant annet innebære praktisk rettet forskning av begrenset varighet, med sikte på at resultatene raskt skal komme til nytte for næringsutøverne. Bruk og utforming av virkemidler er også relevant for programmet. Prosjektsøknadene vil kunne bli vurdert opp mot øvrige omsøkte og innvilgede prosjekt i landbrukssektoren.

Målgrupper for prosjektene kan være næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.

Prosjektene skal bidra til

  • at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere
  • oppdatert kunnskap for rådgivning og forvaltning
  • å informere om jordbrukets miljøinnsats til samfunnet for øvrig

Prosjekter skal primært rettes mot næringsutøvere og mot utfordringer som har interesse ut over rene lokale eller regionale problemstillinger. Regionale prosjekter kan få tilskudd dersom problemstilling eller resultater vil ha stor overføringsverdi.

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om tilskudd

  • utrednings- og forskningsvirksomheter
  • fag- eller næringsorganisasjoner
  • andre foretak

I tillegg til nasjonale prosjektmidler som er utlyst her, forvalter Statsforvalteren midler til fylkesvise tiltak med egne søknadsfrister.

Faglige prioriteringer for 2022