Til hovedinnhold

Utlysning av Nasjonale tilretteleggingsmidler 2021

Landbruksdirektoratet lyser med dette ut nasjonale tilretteleggingsmidler med søknadsfrist 19. mars 2021. Det er om lag 8 mill. kroner i tilskuddsmidler til disposisjon i 2021. Søkere kan forvente svar på søknader innen medio juni 2021.

Dette kan du få tilskudd til

I denne utlysningen kan du søke tilskudd til tilretteleggingstiltak innen landbruksbasert næringsutvikling, og til utvikling og videreutvikling av etter- og videreutdanningstilbud innenfor landbruksnæringen.

Tiltakene skal bidra til å styrke verdiskapingen i landbruket og bidra til fellesskapsløsninger innen næringsutvikling og kompetanseheving av nasjonal nytteverdi.

Med tilretteleggingstiltak menes ulike former for utviklingsrettede tiltak som har som formål å mobilisere til økt verdiskaping i landbruket. Tiltakene vil variere innenfor de to tilskuddsområdene for ordningen (næringsutvikling og kompetanseheving), og omfatte alt fra prosjekter og utredninger til utvikling av kurs m.m.

Prioriteringer
Landbruksdirektoratet prioriterer tiltak som:

  • har god forankring i landbruksnæringa. Det teller positivt dersom prosjektet har samarbeidspartnere og medfinansiering.  
  • kan vise til at det er et reelt behov i landbruket for et slikt tiltak, og at prosjektet tilfører noe nytt utover allerede eksisterende tiltak og prosjekter.
  • har konkrete planer for videreføring av tiltaket etter at prosjektet er avsluttet, der dette er aktuelt.
  • bidrar til å nå de landbrukspolitiske målene

I tillegg er vi opptatt av at det skal være bredde i prosjektporteføljen når det gjelder tematikk, fagområder og nytteverdi for ulike næringer innenfor landbruket. Dette også med hensyn til tidligere innvilgede prosjekter.

Se også Forskrift om nasjonale tilretteleggingsmidler til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket. 

Søknad

Søker er ansvarlig for å sende inn fullstendig søknad med relevante vedlegg innen søknadsfristen, i tråd med utlysningen og fremgangsmåte som beskrevet på direktoratets nettsider. Se informasjon om hvordan du går fram for å søke.