Til hovedinnhold

Utlysning av Nasjonale tilretteleggingsmidler 2022

Landbruksdirektoratet lyser med dette ut nasjonale tilretteleggingsmidler med søknadsfrist 27. oktober 2021.

Det er om lag 7,2 mill. kroner i tilskuddsmidler til disposisjon for prosjekter med oppstart i 2022. Søkere kan forvente svar på søknader innen utgangen av desember 2021.

Dette kan du få tilskudd til

I denne utlysningen kan du søke tilskudd til tilretteleggingstiltak innen landbruksbasert næringsutvikling, og til utvikling og videreutvikling av etter- og videreutdanningstilbud innenfor landbruksnæringen.

Tiltakene skal bidra til å styrke verdiskapingen i landbruket og bidra til fellesskapsløsninger innen næringsutvikling og kompetanseheving av nasjonal nytteverdi.

 • Med tilretteleggingstiltak menes ulike former for utviklingsrettede tiltak som har som formål å mobilisere til økt verdiskaping i landbruket. Tiltakene vil variere innenfor de to tilskuddsområdene for ordningen (næringsutvikling og kompetanseheving), og omfatte alt fra prosjekter og utredninger til utvikling av kurs m.m.
 • Med nasjonal nytteverdi menes det at den type kunnskap, produkt eller tjenester som utvikles gjennom prosjektet, skal være tilgjengelig for relevante målgrupper i hele landet. Prosjekter som kun er tilgjengelige eller har nytteverdi for lokale eller regionale aktører støttes ikke over denne ordningen.
 • Det gis ikke driftsstøtte eller støtte til ren bedriftsutvikling.
 • Det gis ikke midler til forskningsprosjekter, men kartlegginger og utredninger kan støttes.
 • Det kan gis midler til tiltak innen næringsutvikling og kompetanseheving i skogbruk, eller kombinasjon jordbruk og skogbruk, på lik linje med andre tiltak.
 • Det gis ikke midler til tiltak innen reindrift, med mindre det er i kombinasjon jordbruk og reindrift.
 • Landbruksdirektoratet kan gi tilskudd på inntil 75 prosent av godkjente kostnader i prosjektet. Regelverket om offentlig støtte vil kunne sette begrensninger for støttegrad.
 • Landbruksdirektoratet er ansvarlig for at midlene tildeles i samsvar med regelverket om offentlig støtte, som følger av EØS-avtalen art. 61 (1). Se mer informasjon om dette på nettsidene våre.
 • Tidligste oppstart for prosjekter er 1. januar 2022.

Prioritering av søknader

Landbruksdirektoratet prioriterer tiltak som:

 • har god forankring i landbruksnæringa. Det teller positivt dersom prosjektet har samarbeidspartnere og medfinansiering.  
 • kan vise relevansen for et slikt tiltak i landbruksnæringen, og at prosjektet tilfører noe nytt utover allerede eksisterende tiltak og prosjekter.
 • fremmer kunnskap og utløser aktivitet for landbruksnæringen som ellers ikke ville funnet sted.
 • har konkrete planer for videreføring/nyttegjøring av tiltaket etter at prosjektet er avsluttet.
 • bidrar til å nå de landbrukspolitiske målene.

I tillegg er vi opptatt av at det skal være bredde i prosjektporteføljen når det gjelder tematikk, fagområder og nytteverdi for ulike næringer innenfor landbruket. Dette også med hensyn til tidligere innvilgede prosjekter.

Se også Forskrift om nasjonale tilretteleggingsmidler til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket og eksempel på prosjekter som har fått innvilget midler tidligere.

Søknad

Søker er ansvarlig for å sende inn fullstendig søknad med relevante vedlegg innen søknadsfristen, i tråd med utlysningen og fremgangsmåte som beskrevet på direktoratets nettsider. Husk å legge ved egenerklæringsskjema om bagatellmessig støtte.

Se informasjon om hvordan du går fram for å søke, samt informasjon om behandling og svar på søknad.

Kontakt

Eline Kvamme Hagen

Telefon: 55_56_54_48_54_49_53_56