Til hovedinnhold

Utlysning av midler til utviklingstiltak innen økologisk landbruk 2023

Landbruksdirektoratet lyser ut om lag 8 mill. kroner til prosjekter innen utvikling av økologisk landbruk med oppstart i 2023. Søknadsfristen er 15. september 2022.

Søkere kan forvente svar innen utgangen av desember 2022. Utlyst ramme er mindre enn tidligere år men fra 2023 kan det også søkes prosjekter med økologisk landbruk og produksjon som tema over andre FoU-ordninger i landbruket. Se mer informasjon i teksten.

Regjeringens ambisjon er å stimulere til økt produksjon og omsetning av økologisk mat. Arbeidet bygger på Nasjonal strategi for økologisk jordbruk fra 2018 med de tre innsatsområdene; -kunnskap og kompetanse, - legge til rette for økologisk produksjon og utvikling av en effektiv verdikjede. Ulike virkemidler som kan bidra til utviklingen fremgår av Økologiprogrammet.

I Jordbruksavtalen, Prp. 120 S (2021 – 2022), er det avsatt midler til utviklingstiltak innen økologisk landbruk for 2023. Tilskuddet skal tildeles prosjekter som kan bidra til å løse flaskehalser i verdikjeden for økologisk produksjon og forbruk. Type prosjekter som kan støttes er markedsrettede tiltak, informasjonsprosjekter, og prosjekter innen rekruttering og mobilisering.

Prioriteringer for 2023

Prosjekter som gjennom ulike markedsrettede tiltak bidrar til utvikling av en effektiv verdikjede. Det kan være prosjekter som bidrar til mer stabile leveranser av økologiske produkter som er etterspurt i markedet, og tiltak som kan bidra til økt anvendelse og/eller økt norskandel. Aktuelle tiltak kan være:

 • Utvikling av produsentsamarbeid som kan få fram nye kategorier og/ eller stabile leveranser av økologiske varer til foredlingsledd og forbrukere.
 • Tiltak som bidrar til kommunikasjons- og informasjonsflyt i verdikjedene, inkludert informasjonstiltak rettet mot ulike forbrukergrupper.

Prosjekter som bidrar til at gårdbrukere og gartnere kan tilpasse praksis til nytt EØS-regelverk

Prosjektene skal være rettet mot utvikling av nye konsepter og arbeidsmetoder, tilføre noe substansielt nytt og ha en klar sluttdato.

Informasjon til alle søkere 

 • Målgrupper for prosjektene kan være primærprodusenter, rådgivere, markedsaktører og forbrukere.
 • I søknaden skal det beskrives hvilke utfordringer innen økologisk landbruk som ønskes løst, og det skal begrunnes hvordan prosjektet kan bidra til måloppnåelse. Beskriv også planer for videreføring/nyttegjøring av tiltaket etter at prosjektet er avsluttet.
 • Søknadene må vise søkers prioriteringer av tiltak, med budsjett pr. tiltak.
 • Det kan innvilges tilskudd til prosjekter med varighet inntil tre år. Dersom prosjektet planlegges for varighet i mer enn ett år skal det søkes for hele prosjektperioden og legges ved budsjett for hele prosjektperioden.
 • Landbruksdirektoratet prioriterer tildeling av tilskudd innenfor rammen som er til rådighet.
 • Prosjekter hvor resultatene har tydelig overføringsverdi til flere, vil prioriteres.
 • For prosjekter som krever god forankring og involvering av flere for å oppnå resultater, vil medfinansiering i form av egne midler og/eller midler fra andre telle positivt. Det legges stor vekt på at prosjektet er godt forankret hos produsenter og andre relevante aktører i verdikjeden.
 • Landbruksdirektoratet kan ved behov stille særskilte vilkår til enkelte prosjekter. 
 • Landbruksdirektoratet kan ikke med dette tilskuddet støtte enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi for andre lignende virksomheter. 
 • Det gis ikke tilskudd til offentlige forvaltningsorganer.

Søknadsskjema og retningslinjer

Søker skal søke elektronisk på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Trykk her for å komme til søknadsskjemaet. 

Mal for prosjektbeskrivelse

Last ned mal for prosjektbeskrivelse fra løsningen. Søker kan alternativt laste ned malen her og deretter laste den opp i løsningen.

Søker er ansvarlig for å sende fullstendig søknad med relevante vedlegg innen fastsatt frist. Landbruksdirektoratet vil deretter behandle søknaden.

For foretak og organisasjoner som skal sende inn flere søknader så kan kun en søknad søkes i Altinn på samme tidspunkt. Imidlertid kan dokumenter og vedlegg som skal følge søknaden arbeides med og forberedes separat, og lastes opp i løsningen i Altinn etterpå. 

Retningslinjer

Retningslinjene for tilskudd til prosjekter innen økologisk landbruk finner du her.

Andre ordninger der det kan søkes prosjektmidler innen økologisk landbruk

Gjennom årets jordbruksavtale er det flyttet midler fra potten utviklingstiltak innen økologisk landbruk til følgende prosjektordninger:

Utlysninger for disse ordningene vil bli publisert på våre nettsider.

0,3 mill. kroner overføres fra utviklingsmidlene til drift av Regelverksutvalget (RVU)

Anbud

I tråd med Jordbruksavtalen 2022 er det reservert 7 mill. kroner av rammen for Økologiske utviklingsmidler som skal benyttes til utlysing av to separate anbud for å utvikle veiledningstilbud med motivasjons- og stimuleringstiltak og kunnskapsformidling innen:

 • Produktutvikling av debio-sertifisert økologisk mat og drikke
 • Servering av økologisk mat i storhusholdninger  

Anbudsutlysningen gjøres separat i høst.

 

Viktige datoer

15

sep

Søknadsfrist:

Fant du det du lette etter?