Til hovedinnhold

Midler til utredninger og forprosjekt med oppstart i 2023

Styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) lyser ut midler til utredninger og forprosjekter med oppstart i 2023.

Utredninger skal belyse problemstillinger på et gitt område, skissere og vurdere mulige tiltak, samt peke på forutsetninger for og konsekvenser av utredningens anbefaling. Et forprosjekt skal ha som mål å føre til et forskningsprosjekt. Søker skal angi hvilket forskningsprosjekt forprosjektet er tenkt å lede til.

Innvilgningsramme

Det er satt av inntil 9 mill. kroner til utredninger og forprosjekter i denne utlysningen. Utlyst beløp er kun et anslag over tilgjengelige midler.

Hvem kan søke?

Nærings- og FoU-miljøer som bidrar til å oppnå landbrukspolitikkens målsetninger for jordbruk og matindustri kan søke om midler:

  • utrednings- og forskningsvirksomheter
  • fag- eller næringsorganisasjoner
  • andre foretak

Prosjektstørrelse og omfang

  • Tilskudd inntil 600 000 kroner per prosjekt
  • Varighet: 1-2 år

Søknadsfrist

Torsdag 22. september 2022 kl.13.00. Dette vil være den eneste fristen for å søke om ordinære midler til forprosjekter og utredninger med oppstart i 2023.

Behandling av søknader

Søknader styrebehandles 31. oktober 2022.

Krav til søknaden

Alle prosjekter skal være tilpasset norske forhold.

For prosjekter hvor problemstillingene involverer aktører både fra havbrukssektoren og landbruket, er det et krav at næringsaktører fra den jordbruksbaserte verdikjeden er betydelig involvert i prosjektet. Prosjektmidlene kan ikke gå til å dekke utgifter i forbindelse med utarbeidelse av forskningsprosjektsøknader. Det er ikke krav om brukerfinansiering eller annen tilleggsfinansiering, men det kan styrke søknaden. Andre krav til søknaden går fram av søknadsskjemaet og informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider.

Søker er ansvarlig for å sende fullstendig søknad med relevante vedlegg innen fastsatt frist.

Prioriterte områder for 2023

Hovedprioriteringer

Et antall utredninger og forprosjekter innen matsikkerhet og beredskap og kunnskapsutvikling som bidrar til økt selvforsyning, som omtalt i Prop. 120 S (2021–2022), vil bli prioritert i denne utlysningen.

Matsikkerhet og beredskap

Norsk landbruk og matindustri skal sikre forbrukerne trygg mat og styrke matvareberedskapen. God dyre- og plantehelse og god dyrevelferd er viktige forutsetninger for å styrke matsikkerheten. Dette må ses i sammenheng med mål om høy kvalitet i videreforedlingen av mat og drikke.

Det er knyttet stor usikkerhet til den globale matforsyningssituasjonen. Det er spesielt ønskelig med prosjekter som vil bidra til å øke norsk selvforsyningsgrad og matvareberedskap, og som reduserer sårbarheten i verdikjedene for nasjonal matproduksjon.

Det er i tillegg ønskelig med andre utredninger og forprosjekter som bidrar til:

Lønnsomme og bærekraftige verdikjeder i landbruk og matindustri

Bærekraftig matproduksjon, i tråd med FNs bærekraftsmål, omfatter både økonomi, sosiale forhold og miljø- og klimahensyn. Det er ønskelig med prosjekter som tar for seg problemstillinger og løsninger som kan føre til økt bærekraft i norsk landbruk og matindustri, fra primærleddet til forbrukeren. Herunder også klimaløsninger og -tilpasninger i hele verdikjeden.

Økt konkurransekraft

Økt konkurransekraft i hele verdikjeden for norsk mat og drikke er et mål. Digitalisering, utvikling av nye produkter, teknologier og forretningsmodeller samt effektive distribusjons- og omsetningskanaler er faktorer som er med og sikrer dette. Markedsreguleringsordningen og importvernet er fortsatt viktige virkemidler for å sikre konkurransekraft og landbruk over hele landet.

Sunt kosthold

Matbransjen videreførte i 2021 samarbeidet med helsemyndighetene gjennom intensjonsavtalen for et sunnere kosthold, der målet er å øke andelen av befolkningen som har et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd. Av målene som er relevante for denne utlysningen er redusert inntak av salt, tilsatt sukker og mettet fett, samt mål om et økt forbruk av grønnsaker, frukt, bær og grove kornprodukter.

Svarer til kunnskapsbehov i og støtter opp om følgende strategier: 

Regjeringens strategi for Matnasjonen Norge (2021)
Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi (2021)
Nasjonal pollinatorstrategi «Ein strategi for levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt» (2018)
Nasjonal strategi for økologisk jordbruk (2018-2030)  

Viktige datoer

22

sep

Søknadsfrist:

Torsdag 22. september 2022 kl.13.00.

31

okt

Behandling av søknader

Søknader styrebehandles 31. oktober 2022.

Fant du det du lette etter?