Til hovedinnhold

Forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 11 Administrasjon, klage og dispensasjon

§ 11 

Vedtak om erstatning fattes av fylkesmannen. Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes fylkesmannen.  

Fylkesmannens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI. Klagen skal sendes kommunen. Kommunen skal uttale seg om klagen og videresende den til fylkesmannen.

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften § 2, § 2a og § 5. 

Landbruksdirektoratet gir nærmere regler for utmåling av erstatning. 

Kilde: Forskrift om produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon(Lovdata) 

Kommunens behandling av søknad 

Kommunen mottar søknaden og kontrollerer at den er fullstendig utfylt og at dokumentasjon av avlingsmengde m.m. som er tilgjengelig på søknadstidspunktet, er vedlagt. Kommunen sjekker opplysningene i søknaden mot dokumentasjonen i sin gjennomgang av søknaden. Dokumentene journalføres og oppbevares hos instansene (kommune/fylkesmann) som mottar dem.  Dokumentasjonen må kunne fremlegges ved en forvaltningskontroll. Kommunen kontrollerer at foretaket har rett til produksjonstilskudd for arealene det er søkt erstatning for. Kommunen skal ha en journal/excelark der meldedato om avlingssvikt er notert, og som angir om stedlig kontroll er utført.  

Kommunen gir uttalelse til søknaden. Uttalelsen oversendes fylkesmannen og skal inneholde:

  • beskrivelse og vurdering av skadeårsaken, og i tilfeller der det er flere årsaker, forslag til en prosentvis fordeling mellom klimaårsak/manglende arbeidskraft og andre årsaker  
  • kommentar på om meldefristen er overholdt og utfylt meldedato i ELF-søknad 
  • en vurdering av om tapsbegrensningsplikten er overholdt   

Fylkesmannens behandling av avvisningsvedtak 

Dersom vilkårene for å behandle en søknad ikke er til stede, eller at søknadsfristen er oversittet, skal fylkesmannen avvise saken. Dersom søknaden avvises, skal det treffes et kort avvisningsvedtak som sendes søker. Avvisningsvedtaket kan påklages. Det skal opplyses om klageadgang og mulighet til å søke dispensasjon i vedtaket. Klage skal behandles av Landbruksdirektoratet.  

Fylkesmannens behandling av søknaden 

Fylkesmannen fatter vedtak om erstatning etter forskriften. Vilkårene for å behandle søknaden må være til stede. Fylkesmannen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig, jf. forvaltningsloven § 17. I vedtaksbrevet skal det opplyses om klageadgang.  

Fylkesmannens behandling av klage 

Foretakets klage på fylkesmannens vedtak skal sendes kommunen, jf. forskriften § 11.  Kommunen skal uttale seg om klagen og videresende den til fylkesmannen. Fylkesmannen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, og vurdere innholdet i vedtaket på nytt, i lys av klagegrunnene jf. forvaltningsloven § 33.  

Dersom fylkesmannen finner at klagen er berettiget, skal han oppheve eller endre vedtaket og sende det nye vedtaket til foretaket uten å varsle Landbruksdirektoratet.  

Dersom fylkesmannen finner at vilkårene for å behandle klagen foreligger, men ikke finner klagen berettiget, skal klagen med sakens dokumenter sendes Landbruksdirektoratet for klagebehandling. Fylkesmannen skal i denne forbindelse «tilrettelegge» klagebehandlingen, dvs. at fylkesmannen i oversendelsesbrevet skal begrunne hvorfor klagen ikke bør etterkommes, med henvisning til sakens dokumenter, og sakens opplysninger for øvrig. Fylkesmannen skal også kommentere nye opplysninger som klager har fremsatt i klagen, og si noe om hvilken betydning disse opplysningene bør tillegges i direktoratets klagebehandling.  

Behandling av dispensasjonssøknad 

Foretaket kan søke om dispensasjon fra forskriftens §§ 2, 2a og 5, i henhold til forskriften  
§ 11. Landbruksdirektoratet kan i «særlige tilfeller» gi dispensasjon fra disse bestemmelsene.  

Ordlyden «særlige tilfeller» indikerer at dispensasjon kun skal gis unntaksvis. En dispensasjon kan aldri gå ut over formålet med forskriften. 

For at en dispensasjonssøknad skal kunne behandles, er minstekravet at det må foreligge en dispensasjonssøknad fra foretaket eller fra organisasjoner eller lignende som representerer foretaket.

Søknaden om dispensasjon skal sendes via kommune til fylkesmannen, som skal gi uttalelse til dispensasjonssøknaden. Dette innebærer at fylkesmannen skal kommentere søkers grunnlag for å søke om dispensasjon fra forskriften. Fylkesmannen bør også kommentere eventuelle nye opplysninger som søker har fremsatt i søknaden, og si noe om hvilken betydning disse opplysningene bør tillegges i direktoratets dispensasjonsbehandling. 

Landbruksdirektoratet skal i sin søknadsbehandling vurdere om det foreligger et særlig tilfelle som gir grunnlag for å dispensere fra forskriftens vilkår eller oversittet søknadsfrist.   

Klage på dispensasjon skal sendes Landbruksdirektoratet. Direktoratet skal vurdere om vilkårene for å behandle klagen foreligger (bl.a. om fristen er overholdt), og dersom disse vilkårene er oppfylt, om klagen skal gis medhold. Dersom direktoratet ikke finner klagen berettiget skal det tilrettelegge klagebehandlingen for klageinstans, som er Landbruks- og matdepartementet.  

Landbruks- og matdepartementet behandler klagen jf. forvaltningsloven § 34. Departementet kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter som er fremkommet i saksforberedelsen.

Fant du det du lette etter?