Til hovedinnhold

2022-41

Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften - kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 2. Definisjon

§ 2

Med beitekrise menes en hendelse som avviker fra det normale og skiller seg markant fra den normale driftsvariasjonen som er mellom år. En beitekrise kan oppstå raskt, eller utvikles over tid, og er avgrenset både i geografi og antall reineiere som blir berørt. Ved en krise er en vesentlig andel av siidaens beiteareal utilgjengelig eller påvirket av andre klimatiske forhold som truer reinens velferd, og det foreligger en betydelig risiko for tap av rein og store økonomiske tap. En krise kan true videre drift hos de reineierne som blir berørt.

Kilde: Forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap (Lovdata)  

Kommentarer til regelverk

Definisjonen er tatt inn i forskriftene som grunnlag for beredskapsutvalgenes vurdering av om det foreligger en beitekrise, som igjen kan utløse midler til kriseberedskap i distriktene. Etter beitekrisen i 2020 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som i sin rapport 45/2020 anbefalte en justering av den tidligere definisjonen fra 2017, slik at den omfatter andre typer kriser enn de som er forårsaket av snø og is. Eksempler på andre klimatiske forhold som truer reinens velferd kan være tørkeperioder der reinen ikke får tilgang på nok vann.

Fant du det du lette etter?