Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/16

Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften - Kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 3. Vilkår for tilskudd

§ 3

Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap kan ytes til reinbeitedistrikter og reinlag dersom:

  1. Kriseberedskapsutvalget har fastslått at det foreligger en beitekrise i det aktuelle distriktet/reinlaget, og
  2. midler avsatt i distriktets kriseberedskapsfond ikke er tilstrekkelig til gjennomføring av nødvendige tiltak.

Kilde: Forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap (Lovdata)  

Kommentarer til regelverk

Første ledd: Vilkår

Det er to vilkår som begge må være oppfylt for at søker skal kunne innvilges    tilskudd:

Bokstav a: Beredskapsutvalget har fastslått en beitekrise

Det første vilkåret er at det må foreligge en beitekrise, fastsatt av beredskapsutvalget. Beredskapsutvalgene skal ta utgangspunkt i definisjonen på en beitekrise for sin vurdering.

Bokstav b: Avsatte egne midler er ikke tilstrekkelig

Det andre vilkåret er at distriktets eller reinlagets egne avsatte midler til kriseberedskap er brukt opp i forbindelse med en beitekrise.  Dette dokumenteres ved f.eks. bankutskrift som viser hvor mange midler som er igjen på kontoen. Det skal heller ikke gis dobbelt tilskudd til fôring av rein. Dersom distriktet har mottatt tilskudd på grunn av manglende konvensjon med Sverige, eller som FKT-midler som er gitt til fôring av rein i gjerde, skal dette trekkes ifra tilskuddssummen.

Vilkåret er også oppfylt for distrikter eller reinlag som ikke har fått innvilget distriktstilskudd. Hensynet til dyrevelferd som er nevnt i § 11 taler for at også distrikter eller reinlag som ikke får innvilget distriktstilskudd og dermed ikke har avsatt midler, kan innvilges ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap.

Fant du det du lette etter?