Til hovedinnhold

2022-41

Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften - Kommentarer til regelverk

§ 8. Retting av feilutbetaling

§ 8

Reindriftsmyndighetene kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra tilskuddsmottaker.

Kommentarer til regelverk

Hvilke situasjoner omfattes av bestemmelsen?

Statsforvalteren kan rette feil i utbetalt tilskudd enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling fra tilskuddsmottakeren. Bestemmelsen må ikke forveksles med hjemmel til avkorting i § 9.

Bestemmelsen gjelder alle situasjoner der utbetaling av tilskuddsbeløp er feil, også der søker ikke har bidratt til feilutbetalingen. Feil hos forvaltningen ved utbetaling og ved feil i vedtaket omfattes. Dersom feilen følger av vedtaket, må vedtaket omgjøres etter forvaltningsloven § 35.

Etterbetaling er hovedsakelig aktuelt i de tilfeller der det er utbetalt for lite tilskudd og feilen skyldes forhold på forvaltningens side. Dersom feilen ligger på tilskuddsmottakers side er det ikke gitt at etterbetaling skal skje. Det vises likevel til at formålet med tilskuddet er blant annet å ivareta hensynet til dyrevelferden under en krise. Det bør derfor legges til rette for at etterbetaling kan skje etter at feilen på tilskuddsmottakers side er rettet opp.

Krav om tilbakebetaling er aktuelt i de tilfeller tilskuddsmottaker har mottatt for mye tilskudd. Dette gjelder selv om tilskuddsmottaker har innrettet seg i god tro. Hensynet til korrekt oppgjør og sikker forvaltning av offentlige midler veier i utgangspunktet tyngre enn hensynet til at tilskuddsmottakeren har innrettet seg. Det skal derfor tungtveiende grunner til å ikke kreve tilbake urettmessig beløp uavhengig av tilskuddsmottakerens skyld og innrettelse.

Saksbehandling i saker med tilbakebetaling av tilskudd

I situasjoner der det er blitt utbetalt for mye tilskudd etter statsforvalterens vedtak, skal vedtaket om tilskudd omgjøres etter forvaltningsloven § 35, hvis vilkårene for omgjøring foreligger.

Hvis saksbehandler kommer frem til at vedtaket kan omgjøres, skal det sendes forhåndsvarsel til parten etter forvaltningsloven § 16. I slik forhåndsvarsel skal det opplyses om følgende:

  • Hvilket vedtak saken gjelder
  • Opplysninger om at vedtaket vurderes omgjort
  • Bakgrunnen for omgjøringen
  • Konsekvenser av vedtaket, for eksempel at tilskuddet kreves tilbakebetalt.

Den som vedtaket gjelder, skal også gis adgang til å uttale seg før vedtaket fattes. Fristen for uttalelse bør fastsettes på en slik måte at parten får tilstrekkelig med tid til å ivareta sine interesser i saken. Forhåndsvarsel bør sendes tidligst mulig slik at tilskuddsmottaker blir klar over forholdet. Frist for å svare på forhåndsvarselet bør settes med hensyn til en foregående beitekrise, slik at reineieren kan prioritere dyrevelferden. Dersom de har behov for utsatt frist, kan de be om dette.

Både vedtak om omgjøring med hjemmel i forvaltningsloven § 35 og vedtak om tilbakebetaling etter denne forskriften § 8 er enkeltvedtak. Det er knyttet klageadgang til hvert av vedtakene, og det må tilskuddsmottaker opplyses om. Som oftest gjøres disse vedtakene i samme vedtaksbrev.

Vedtak om tilbakebetaling skal følges opp etter gjeldende innkrevingsrutiner. Kopi av vedtaket om tilbakebetaling skal sendes til Landbruksdirektoratet med opplysninger om organisasjonsnummer til den vedtaket gjelder. 

Fant du det du lette etter?