Til hovedinnhold

Regler for innvilgelse av tilskudd til lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften

1. Formål 

Formålet med tilskuddet er å bidra til etablering av lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften og støtte de som allerede er etablert i en oppstartsfase. Etableringen skal ha som mål å styrke inntektsgrunnlaget for reineiere og imøtekomme brukernes behov for læring og mestring. Den lærings- og omsorgsbaserte tjenesten skal bidra til å fremme innsikt, forståelse og tilhørighet til samisk kultur, dagligliv og arbeid for personer med samisk bakgrunn og for alle andre i samfunnet.  

Et viktig utgangspunkt er også at tjenestene er «brobyggere» som fremmer kontakt og forståelse mellom personer. Tjenestene vil kunne dempe motsetninger og konflikter, og fremme samhold og samarbeid. 

2. Grunnvilkår for tilskudd 

Etableringstilskudd og tilskudd til bygning og utstyr kan ytes til reineiere som er registrert i en siidaandel. 

3. Etableringstilskudd 

3.1 Tilskuddets størrelse og satser 

Etableringstilskudd kan maksimalt utgjøre inntil 50 000 kroner per søker. 

Vederlag for søkers egen arbeidsinnsats i etableringsfasen kan maksimalt utgjøre 150 kroner per time. 

For dekning av bruk av søkers egne transportmidler og annet utstyr i etableringsfasen anvendes statens satser. 

3.2 Vilkår for tilskudd i etableringsfasen 

Tilskudd kan innvilges dersom: 

a. Søker er i en etableringsfase for lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften 

b. Søker fremlegger en forretningsplan som minimum inneholder: 

  1. hvilket sted, kommune og reinbeitedistrikt tjenesten skal tilbys i 

  2. en oversikt over hvilke aktiviteter som planlegges 

  3. hvilke brukergrupper man ønsker å tilrettelegge tilbud for 

  4. hvilke kjøpere av tjenesten som er aktuelle 

  5. finansieringsplan 

  6. andre forhold som er av betydning for søknaden. 

c. Søker har gjennomført, eller skal gjennomføre kurspakken i førstehjelp, helse, miljø og sikkerhet, mathygiene og smittevern, og samisk kulturformidling. 

3.3 Hvilke tiltak som kan dekkes 

Tilskudd kan innvilges til nødvendige tiltak som bidrar til å sette søker i stand til å utøve lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften, herunder: 

a. studieturer til allerede etablerte tilbydere av lærings- og omsorgsbaserte tjenester 

b. kortere kurs etter behov 

c. godkjenningsordningen, kurs i førstehjelp, helse, miljø og sikkerhet, mathygiene og smittevern og samisk kulturformidling 

d. møter med potensielle kjøpere av tjenesten 

e. markedsføring og salg, herunder hjemmeside og sosiale medier 

f. bedrifts-/etableringsrådgivning, mentor eller pedagogisk veiledning. 

4. Tilskudd til bygning og utstyr 

4.1 Tilskuddets størrelse og satser 

Det kan innvilges tilskudd på inntil 100 000 kroner per etablerer. Tilskudd kan utbetales både i etableringsfasen og etter at driften er etablert. Tilskuddet kan dekke inntil 75 prosent av godkjente kostnader knyttet til fysiske investeringer og eget arbeid for inntil 350 kroner per time i henhold til timeliste. 

Søkere som allerede er etablert eller har kommet langt på vei med etableringen vil prioriteres. 

4.2 Vilkår for tilskudd til bygning og utstyr 

For å få tilskudd må du 

a. være etablert som en Ut på vidda-tilbyder eller 

b. oppfylle vilkårene i punkt 3.2.  

4.3 Hvilke tiltak som kan dekkes 

Tilskudd kan innvilges til mindre fysiske investeringer i bygninger/utstyr, utenom motorkjøretøy, slik som: 

a. lavvo eller gamme med plass for opptil 25 personer for Ut på vidda-drift 

b. grunnarbeid som vann, kloakk, støyp, graving, grus, vei og planering 

c. oppsett av servicebygg/lager. Bygget bør inneholde omkledningsrom, toalett/vask, lite kjøkken, varmestue og lager. Vann/avløp bør legges inn hvis det er mulig. Ellers godkjennes også tørrklosett (festivaltoalett) og at vann fraktes i tanker. 

d. utstyr som kan være inventar slik som kjøkkenutstyr, hvitevarer, verktøy for duodji/sløyd/håndverk og gjerder. 

5. Krav om tilbakebetaling 

Tilskudd som anvendes i strid med vilkårene i disse retningslinjene kan tilbakeføres Reindriftens utviklingsfond. Eventuelt utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt. Tilskudd som ikke brukes innen frist i disse retningslinjenes punkt 7 tilbakeføres fondet. 

6. Søknad 

Søknad sendes til Landbruksdirektoratet på særskilt skjema. I søknaden skal det opplyses hvilke tiltak og kurs søker skal gjennomføre. 

Hovedfristen for å søke er 1. desember. Dersom det er midler igjen på tilskuddsordningen vil midlene lyses ut på nytt med frist 1. februar. 

Søknaden behandles av Landbruksdirektoratet. 

7. Utbetaling, regnskap og dokumentasjon 

50 prosent av tilskuddet utbetales ved innvilgelsen. Resttilskudd utbetales når regnskap og dokumentasjon er levert og godkjent. Regnskap og dokumentasjon må oversendes Landbruksdirektoratet senest tre måneder etter tiltaket er gjennomført. 

Tiltaket skal gjennomføres innen tre år etter at tilskudd er innvilget.  

8. Opplysningsplikt og kontroll 

Mottakere av tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddsordningen. 

Statsforvalteren kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren. 

9. Retting av feilutbetalinger 

Reindriftsmyndighetene kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra tilskuddsmottaker. 

10. Avkortning og tilbakeholdelse 

Hvis tilskuddsmottaker uaktsomt har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger i søknaden, som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes. 

Hvis tilskuddsmottaker driver eller har drevet sin virksomhet i strid med lover eller forskrifter for reindriftsnæringen, og det er utvist uaktsomhet, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelsen av slikt regelverk utvist uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes. 

11. Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp 

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter punkt 9 eller avkortning etter punkt 10 kan kreves tilbakebetalt fra tilskuddsmottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger. 

Krav fra reindriftsmyndighetene kan motregnes i tilskuddsutbetalinger til tilskuddsmottakeren. 

Hvis tilskuddsmottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til mottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetaling av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i samsvar med § 3 i lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.