Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting – kommentarer til regelverk 

§ 10. Klageadgang

§ 10 

Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet etter denne forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter forvaltningslovens regler. 

Kilde: Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting(Lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsene 

Vedtak som er fattet med hjemmel i forskriften kan påklages etter forvaltningslovens regler i lovens kapittel VI.  

Landbruksdirektoratets vedtak etter forskriften, for eksempel vedtak om avslag på søknad om tilskudd eller vedtak om avkortning/tilbakebetaling, kan påklages til Landbruks- og matdepartementet. Klagen sendes til: postmottak@landbruksdirektoratet.no eller Landbruksdirektoratet, Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo. 

Landbruksdirektoratet tar stilling til klagen og enten tar klagen til følge slik at saken avsluttes, eller opprettholder sitt vedtak og oversender klagen til Landbruks- og matdepartementet for endelig behandling. Landbruks- og matdepartementets vedtak i slike saker kan ikke påklages. 

Krav til form og innhold i klagen 

Klager på vedtak etter denne forskriften skal være skriftlig og sendt per post eller e-post. For at forvaltningen skal kunne ta klagen under behandling og behandle den effektivt og korrekt, må klagen inneholde følgende: 

  • hvilken endring i vedtaket som ønskes 
  • hvorfor vedtaket er feil og bør endres 

Fant du det du lette etter?