Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting – kommentarer til regelverk 

§ 2.Vilkår

§ 2 

Tilskudd kan gis til den som bærer kostnadene for frakt av levende rein i perioden 15. august t.o.m. 31. desember. Videre kan det gis tilskudd til den som bærer kostnadene for frakt av slakteskrotter i perioden 1. januar t.o.m. 31. mars. 

For at tilskudd skal kunne innvilges etter denne forskrift må 

 1. Reinsdyret være fraktet minst 50 kilometer, enten fra samlingsgjerdet til godkjent slakteri, eller fra godkjent slakteri til videreforedlingsanlegg, 
 2. reinsdyret slaktes på et godkjent slakteri, 
 3. den som slakter rein oppfylle de krav som stilles til rapportering i gjeldende forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning, 
 4. transportør og motorvogn som anvendes til transport av levende rein inneha nødvendige godkjenninger, herunder også tilfredsstille samtlige krav i forskrift om næringsmessig transport av dyr. 

Generelt om vilkår 

For å kunne motta tilskudd etter forskriften må søker oppfylle visse vilkår. Oppsummert må søker oppfylle følgende vilkår: 

 • Søker må ha bekostet frakt av levende rein eller reinskrotter. 
 • Levende rein må være fraktet mellom 15. august og 31. desember. 
 • Reinskrotter må være fraktet mellom 15. august og 31. mars. 
 • Reinen må være fraktet minst 50 kilometer. 
 • Reinen skal være slaktet på et godkjent slakteri. 
 • Utførende slakteri må oppfylle kravene til rapportering av reinslakt i rapporteringsforskriften. 
 • Transportør og motorvogn som frakter reinen må ha alle nødvendige godkjenninger. 

Hvem kan søke tilskudd? 

Frakttilskudd innvilges til «den som bærer kostnadene for frakt av levende rein og slakteskrotter». Med dette menes den som har hatt utgifter til frakt av rein i forbindelse med slakting i form av betaling til fraktselskap/transportør, utgifter til drivstoff og vedlikehold ved egentransport og lignende. Dette kan være slakteri, reineier eller videreforedlingsbedrift. Det blir mer og mer vanlig at reinen fraktes med egne transporthengere.  

I søknadsskjemaet for frakttilskudd skal søker krysse av enten for at reinen har vært fraktet ved egentransport, eller for at søker har betalt for fraktoppdraget til transportør.  

Landbruksdirektoratet krever ikke at dokumentasjon på betaling av oppdraget i form av kvitteringer og lignende, vedlegges søknaden. Slike kvitteringer kan det likevel være nødvendig å oppbevare i tilfelle det foretas kontroll etter forskriftens § 6.  

Ved egentransport, der søker frakter reinen med egne lastebiler/transporthengere er det ikke påkrevet noe dokumentasjon på utgifter til drivstoff eller vedlikehold.  

Hvilken periode innvilges tilskudd for? 

Frakttilskudd innvilges i en begrenset periode som tilsvarer vanlig slaktesesong. Det gis tilskudd til frakt av: 

 • levende rein mellom 15. august og 31. desember 
 • slakteskrotter mellom 15. august og 31. mars.  

I perioden 1. januar til 31. mars gis det ikke tilskudd til frakt av levende rein. Dette er i samsvar med formålet i § 1 om å bidra til mer slakt før innflytting til høst- og vinterbeiter.  

Reinen må være fraktet minst 50 kilometer 

Etter forskriftens § 2 andre ledd bokstav a gis det kun frakttilskudd for rein som er fraktet minst 50 kilometer, enten fra samlingsgjerdet til godkjent slakteri, eller fra godkjent slakteri til videreforedlingsanlegg. Formålet med krav om minsteavstand er at reinen helst skal drives inn til slakteri hvis avstanden er mindre enn 50 kilometer.  

 

Avstanden dokumenteres ved fraktbrev, der det blant annet skal være oppgitt hvor mange rein som er fraktet, om reinen fraktes levende eller som skrott, og hvor mange kilometer reinen er fraktet. 

Reinen må være slaktet ved et godkjent slakteri 

Etter § 2 andre ledd bokstav b er det et krav om at reinen som fraktes har blitt slaktet ved et godkjent slakteri. Med «godkjent slakteri» menes et slakteri som er godkjent av Mattilsynet for slakting av rein. Slakteriet må ha sine lokaler i Norge og ha rapporteringsplikt etter forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning. 

Det gis ikke frakttilskudd for rein som er blitt slaktet i utlandet. Det kan likevel gis tilskudd til rein tilhørende norske reinbeitedistrikter med beiterett i Sverige, så lenge reinen er blitt slaktet ved norsk slakteri. 

Utførende slakteri må oppfylle pliktene i rapporteringsforskriften 

For at søker skal kunne få frakttilskudd, må slakteriet som søker benytter seg av for å slakte sine rein, oppfylle sine forpliktelser etter rapporteringsforskriften. Disse forpliktelsene er: 

 • levere fullstendig og korrekt slakterapport innen utgangen av måneden etter at slaktingen er utført 

 • klassifisere slaktet rein ved optisk lengdemåling 

Landbruks- og matdepartementet har i vedtak av 28. august 2017 presisert at manglende eller feil rapportering fra slakteriets side stenger for at den som har betalt for frakt av de slaktede reinene kan få innvilget frakttilskudd.  

Om dispensasjon fra rapporteringsfristen 

I rapporteringsforskriften § 4 tredje ledd er det åpnet for at Landbruksdirektoratet kan dispensere fra fristen til å levere slakterapport i perioden september-januar, dvs. høstslaktesesongen. Bruk av dispensasjonsbestemmelsen vil også ha betydning for behandling av søknader om frakttilskudd.  

Hvis utførende slakteri har fått dispensasjon fra rapporteringsfristen i perioden det søkes frakttilskudd for, må søker krysse av for dette i søknadsskjemaet og oppgi ny frist for rapportering som slakteriet fikk innvilget. Manglende informasjon om dette i søknadsskjemaet stenger ikke for frakttilskudd, da søker i enkelte tilfeller ikke vet om slakteriet har fått dispensasjon fra rapporteringsfristen. I slike tilfeller vil Landbruksdirektoratet kontrollere dette ved behandling av søknaden om frakttilskudd.  

Hvis slakteriet har fått dispensasjon fra rapporteringsfristen, vil søknad om frakttilskudd først bli behandlet etter at slakteriet har levert slakterapport innen fristen i vedtaket om dispensasjon.  

Selv om slakteriet har fått dispensasjon, må søknad om frakttilskudd fortsatt leveres innen søknadsfristen i § 4, da begrunnelse for dispensasjon fra rapporteringsfristen ikke gjelder søknad om frakttilskudd. Forskriften har heller ikke dispensasjonshjemmel.  

Transportør og kjøretøy skal ha alle nødvendige godkjenninger 

Etter § 2 andre ledd bokstav d, skal transportør og kjøretøy som benyttes til frakt av levende rein ha alle nødvendige godkjenninger og tilfredsstille krav i forskrift om næringsmessig transport av dyr. Det er Mattilsynet som foretar godkjenning av lastebiler og transporthengere for frakt av levende dyr. Som regel er slik godkjenning kun aktuelt ved frakt av dyr over 8 timer.  

Landbruksdirektoratet krever ikke at den som søker om frakttilskudd legger slike godkjenninger ved søknaden. I søknad om frakttilskudd må søker krysse av for at de nødvendige godkjenningene foreligger. Landbruksdirektoratet kan likevel ved eventuell kontroll kreve dokumentasjon på dette vilkåret, derfor er det nødvendig for den som søker frakttilskudd at nødvendige godkjenninger foreligger og er oppdatert på tidspunktet for fraktoppdraget.

Fant du det du lette etter?