Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting – kommentarer til regelverk 

§ 3. Beregning av tilskudd

§ 3 

For frakt av levende rein og frakt av skrotter i perioden 15. august t.o.m. 31. desember er tilskuddssatsen 40 kroner per dyr. 

Tilskuddssatsen for frakt av skrott i perioden 1. januar t.o.m. 31. mars er 30 kroner per dyr. 

Det kan ikke gis mer enn ett tilskudd per reinsdyr. 

Kilde: Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting (Lovdata)  

Tilskuddssatsen 

I § 3 første ledd er det fastsatt følgende satser for tilskudd: 

  • 40 kroner per rein for frakt av levende rein og skrotter mellom 15. august og 31. desember  
  • 30 kroner per rein for frakt av slakteskrotter mellom 1. januar og 31. mars.  

Differansen i tilskuddssatsen har sammenheng med forskriftens formål om å bidra til økt slakteuttak før innflytting til høst- og vinterbeiter.  

Det gis kun ett tilskudd per rein 

Etter § 3 tredje ledd kan det ikke gis mer enn ett tilskudd per reinsdyr. Dette betyr at søker ikke kan få tilskudd til frakt av ett og samme dyr, først levende fra samlingsgjerde til slakteri, og videre som slakteskrott fra slakteri til videreforedlingsanlegg. Det er heller ikke mulighet å få tilskudd hvis søker tidligere har mottatt tilskudd for frakt av samme dyret, for eksempel der dyret er blitt fraktet levende måneden før.  

Når flere søker om frakttilskudd for samme dyr 

Det forekommer tilfeller der to aktører har søkt om frakttilskudd for ett og samme dyr, først levende og så som slakteskrott. I slike tilfeller skal Landbruksdirektoratet kontakte begge søkere og innhente opplysninger om hvem av dem som skal ha tilskuddet. I de fleste tilfeller med leieslakt har foredlingsbedriften/reineieren inngått en avtale med slakteriet om hvem av dem som skal motta frakttilskudd for dyrene. 

Dette kravet kan være vanskelig å kontrollere, da rein som er oppgitt i søknad om frakttilskudd ikke er identifisert. Landbruksdirektoratet kontrollerer kravet ved å kryssjekke antall dyr i søknad om frakttilskudd mot antall innrapportert slakt i den omsøkte perioden. Hvis antall dyr det søkes frakttilskudd for overstiger antall dyr i slakterapporten, skal det ikke gis tilskudd for de overskytende dyrene. 

Fant du det du lette etter?