Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting – kommentarer til regelverk 

§ 4. Krav til søknad

§ 4 

Søknad om frakttilskudd skal sendes til Landbruksdirektoratet på særskilt skjema innen utgangen av måneden etter at fraktoppdraget er utført. 

Som vedlegg til søknaden kreves for øvrig den dokumentasjon som Landbruksdirektoratet finner nødvendig av hensyn til forvaltning og kontroll.​ 

Kilde: Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting(Lovdata)  

Når og hvordan skal søknaden sendes? 

Krav om særskilt søknadsskjema 

Søknad om frakttilskudd skal sendes på særskilt skjema som er utarbeidet av Landbruksdirektoratet. Søknadsskjemaet skal lastes ned fra Landbruksdirektoratets nettside og leveres på papir eller e-post. 

Hvis søker leverer søknad om tilskudd som fritekst i stedet for å bruke skjemaet, skal Landbruksdirektoratet returnere søknaden og be søker om å fremme en ny søknad og benytte søknadsskjemaet. Hvis søker ikke gjør dette vil tilskuddet fortsatt kunne bli innvilget, men søker vil veiledes om at han eller hun må benytte seg av søknadsskjemaet ved neste søknadsomgang. 

Søknadsfrist 

Søknad om tilskudd må være levert innen utgangen av måneden etter at slakting er gjennomført. Det er søkers ansvar at søknaden leveres i rett tid. For å regnes som levert i rett tid, må søknaden enten: 

  • være postlagt (stemplet ved et postkontor) senest på dato for søknadsfristen, eller 
  • være sendt på e-post innen kl 23:59 på dato for søknadsfristen, eller 
  • være levert ved Landbruksdirektoratets kontor før åpningstidens slutt på datoen for søknadsfristen. 

Det er ikke åpnet for dispensasjon fra søknadsfristen for denne tilskuddsordningen. Det betyr at søknader om tilskudd som er sendt etter søknadsfristen, vil bli avvist uten realitetsbehandling. 

Søknaden må være fullstendig 

For at fristen skal kunne anses som overholdt, må søker sende en fullstendig søknad om frakttilskudd til Landbruksdirektoratet. Søknaden anses som fullstendig når alle nødvendige vedlegg følger med søknaden. Hva som er nødvendige vedlegg, fremgår av søknadsskjemaet. Hvis søker for eksempel ikke har lagt ved fraktbrev som dokumenterer frakt av dyrene, antall dyr og avstand, skal Landbruksdirektoratet etterspørre fraktbrevet før søknaden behandles. Fraktbrevet må da leveres innen søknadsfristen. 

Hvis fraktbrev eller andre nødvendige vedlegg ikke er sendt inn innen søknadsfristen, vil søker få avslag på søknad om tilskudd.  

Frakt av rein som er slaktet i annen rapporteringsperiode 

I månedsskifte kan det oppstå situasjoner der reinen for eksempel er slaktet i september, og fraktet fra slakteri til foredlingsbedrift i oktober. Reinen kan også være fraktet levende til slakteri i september, men slaktet først i oktober. I slike tilfeller foregår behandling av søknader om frakttilskudd som det er vist med eksempler: 

  • Hvis reinen er fraktet levende i september, men slaktet først i oktober, vil den som søker om frakttilskudd ha søknadsfrist 31. oktober (fordi fraktoppdraget er utført i september). Slakteriet vil imidlertid ha rapporteringsfrist 30. november (fordi slakting er utført i oktober). Søknad om frakttilskudd vil derfor ikke kunne behandles før mot slutten av november, etter at slakteriet har levert slakterapport for reinen som er fraktet. Dette fordi Landbruksdirektoratet må kontrollere søknaden om frakttilskudd mot antall innrapporterte reinslakt.
  • Hvis reinen er slaktet i september, men fraktet som slakteskrott i oktober, vil den som søker om frakttilskudd ha søknadsfrist 30. november (fordi fraktoppdraget er utført i oktober). Slakteriet vil ha rapporteringsfrist 31. oktober (fordi slakting er utført i september). Her kan søknad om frakttilskudd behandles med en gang den kommer inn, fordi slakteriet vil ha rapportert de slaktede reinene tidligere, med mindre slakteriet har fått dispensasjon fra rapporteringsfristen, se kommentarer til § 2 - Om dispensasjon fra rapporteringsfristen. 

Fant du det du lette etter?