Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting – kommentarer til regelverk 

§ 6. Kontroll og tilbakebetaling

§ 6 

Mottakere av tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddordningene, eller for å kunne oppfylle reindriftsavtalen. 

Reindriftsmyndighetene fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. For virksomheter som er pålagt revisjonsplikt kan det kreves revidert regnskap over utgiftene. 

Reindriftsmyndighetene kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren. 

Kilde: Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting (Lovdata)  

Mottakere av tilskudd har opplysningsplikt 

Etter § 6 første ledd har de som mottar tilskudd etter forskriften plikt til å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendige for å kunne forvalte tilskuddsordningen eller oppfylle reindriftsavtalen. Med «reindriftsmyndighetene» menes i dette tilfelle Landbruksdirektoratet, da det er direktoratet som forvalter ordningen. 

Bestemmelsen skal forstås slik at Landbruksdirektoratet kan kun kreve opplysninger som er relevante for saksbehandlingen og den generelle forvaltningen av ordningen med frakttilskudd. Som oftest vil dette dreie seg om opplysninger og dokumentasjon som fremgår av forskriftens § 2 og § 4 andre ledd, som for eksempel kvitteringer for betalt frakt.  

Det er ikke adgang å fremtvinge oppfyllelse av opplysningsplikten. Hvis Landbruksdirektoratet velger å kreve opplysninger etter § 6 første ledd, må saksbehandler oppgi forvaltningsloven § 14 som hjemmel for kravet. Den som får pålegget, har da adgang til å klage på pålegget hvis vedkommende mener at det ikke finnes en lovlig adgang til å gi opplysningene til Landbruksdirektoratet. Klagen kan fremsettes skriftlig eller muntlig, og innen tre dager fra pålegget er mottatt. Landbruksdirektoratet må informere søker om klageadgangen når de gir pålegg om å gi opplysninger. 

Landbruksdirektoratet fører tilsyn med utbetalinger av tilskudd 

Etter § 6 andre ledd har Landbruksdirektoratet adgang til å føre tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige. Slik oppgave har Landbruksdirektoratet etter § 15 andre ledd i Reglement for økonomistyring i staten.  

Tilsynet innebærer at Landbruksdirektoratet får adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som har sammenheng med utbetaling av tilskudd, samt revidert regnskap for søkere som er pålagt revisjonsplikt. Før slike kontroller må Landbruksdirektoratet fatte pålegg og opplyse om hjemmelen og klageadgangen, slik det er omtalt i kommentarer til § 6, Mottakere av tilskudd har opplysningsplikt. 

Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig kontroll 

Etter § 6 tredje ledd kan Landbruksdirektoratet foreta stedlig kontroll hos den som mottar frakttilskudd. Det må foretas en individuell vurdering av om stedlig kontroll er nødvendig i den enkelte saken, da stedlig kontroll er et mer inngripende tiltak enn krav om innsending av opplysninger.  

Avtalepartene har under forskriftsmøtet av 13. juni 2012 understreket at skriftlig saksgang i lignende saker skal benyttes som hovedregel. Stedlig kontroll bør derfor være forbeholdt de sakene der det er god grunn til å tro at opplysninger som er gitt, ikke er riktige. Også for slike kontroller gjelder forvaltningsloven § 14 og informasjon om den, jf. kommentarer til § 6 - Mottakere av tilskudd har opplysningsplikt. 

Hvis Landbruksdirektoratet velger å gjennomføre bokettersyn utenfor offentlig kontor eller lignende, omfattes forholdet av forvaltningsloven § 15 om granskning. For denne bestemmelsen gjelder samme regler om informasjon og klage som for forvaltningsloven § 14. Den som leder en slik kontroll, skal blant annet opplyse om formålet med kontrollen og hjemmelen for den. De som blir kontrollert har rett til å ha et vitne til stede, og skal opplyses om denne retten før kontrollen gjennomføres. 

Fant du det du lette etter?