Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting – kommentarer til regelverk 

§ 7. Retting av feilutbetalinger

§ 7 

Reindriftsmyndighetene kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra tilskuddsmottaker. 

Kilde: Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting (Lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsen 

Bestemmelsen i § 7 åpner for at Landbruksdirektoratet kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra tilskuddsmottaker. Denne bestemmelsen er ikke en hjemmel for avkortning av tilskudd. Vedtak om tilbakebetaling av tilskudd kan kun skje etter at det er fattet vedtak om avkortning etter forskriftens § 8, eller at vedtak om tilskudd omgjøres fordi det viser seg at søker ikke oppfylte vilkårene for tilskudd på søknadstidspunktet. 

Etterbetaling av tilskudd til søker 

Etterbetaling av tilskudd til søker skjer ved at Landbruksdirektoratet utbetaler differansen mellom det allerede utbetalte tilskuddet og det som søker har krav på, til søkers kontonummer etter at feilen blir oppdaget. Det skal ikke fattes noe vedtak om etterbetaling av tilskudd, men søker skal informeres skriftlig om at det skjer etterbetaling av tilskudd til hans eller hennes konto. 

I saker der det oppdages at søker har fått utbetalt for lite tilskudd, enten ved at søker påpeker dette overfor Landbruksdirektoratet, eller ved at direktoratet oppdager det selv, er hovedregelen at hele differansen skal etterbetales til søker. 

Krav om tilbakebetaling av tilskudd 

Hvilke tilfeller omfattes av bestemmelsen? 

Bestemmelsen i § 7 andre punktum gjelder tilfeller der tilskuddsmottaker har fått utbetalt for mye tilskudd. Etter sin ordlyd gjelder § 7 i alle situasjoner der utbetaling av tilskuddet er feil, også der søker ikke kan lastes for å ha bidratt til feilutbetalingen. For eksempel kan det ha skjedd en feil hos forvaltningen ved utbetaling, eller det utilsiktet er blitt skrevet et ekstra tall i søknaden.  

Hovedregel er tilbakebetaling 

Landbruksdirektoratet har et ansvar for å sørge for at bruk av statens midler skjer i tråd med lover og forskrifter, herunder reindriftsavtalen og denne forskriften. Hovedregelen er derfor at feilutbetalinger skal kreves tilbake. Dette ble også konkludert av Landbruks- og matdepartementet, som mener at det skal tungtveiende hensyn til før tilbakebetaling av feilutbetalt tilskudd kan unnlates.  

Det at Landbruksdirektoratet «kan» rette feil i utbetalinger ved å kreve tilbake tilskudd betyr at det må foretas en konkret vurdering av om det er rimelig å kreve beløpet tilbake i den enkelte sak. Det må vurderes om det skal fremmes krav om tilbakebetaling og hvor mye som skal kreves tilbakebetalt. I den konkrete vurderingen må Landbruksdirektoratet ta stilling til om det foreligger adgang til å endre eller omgjøre vedtaket etter forvaltningsloven § 35.  

Der søker har vært i aktsom god tro om utbetalingen, kan det i enkelte tilfeller være grunnlag for å ikke kreve tilbakebetaling. Dette gjelder blant annet feilutbetaling som skyldes en feil fra Landbruksdirektoratet hvor søker ikke hadde grunn til å reagere på feilutbetalingen. De som søker om frakttilskudd er selvstendige næringsdrivende, og er derfor underlagt en streng aktsomhetsnorm. Det kreves av søkerne at de har full kjennskap til egen drift og at de søker i tråd med gjeldende regler for tildeling av tilskudd. I praksis vil dette medføre at det er få tilfeller hvor søker kan høres med å ha vært i aktsom god tro.  

I vurderingen av om tilskuddet skal kreves tilbakebetalt, må statens interesse av korrekt bruk av statlige midler (hensynet til korrekt oppgjør og sikker forvaltning av offentlige midler) avveies mot hensynet til søker, for eksempel om søker har innrettet seg på at utbetalingen er endelig og at det har gått lang tid siden utbetalingen. Det kan også være et relevant moment om tilskuddsmottaker har søkt veiledning hos Landbruksdirektoratet og hvor god denne har vært, eller om feilen på annen måte skyldes forvaltningen.  

I situasjoner med feilutbetaling har tilskuddsmottaker fått tilskudd som han eller hun ikke hadde krav på. Landbruks- og matdepartementet har uttalt at hensynet til et korrekt oppgjør og en sikker forvaltning av offentlige midler skal derfor som det klare utgangspunktet veie tyngre enn hensynet til at mottakeren kan ha rettet seg etter utbetalingen.  

Saksbehandling i saker med tilbakebetaling av tilskudd 

I situasjoner der Landbruksdirektoratet har kommet frem til at utbetalt tilskudd skal kreves tilbakebetalt, skal det opprinnelige vedtaket om tilskudd omgjøres etter forvaltningsloven § 35, hvis vilkårene for omgjøring foreligger i den enkelte saken. 

Omgjøring av vedtak om tilskudd som utløser krav om tilbakebetaling regnes som omgjøring til skade for den vedtaket retter seg mot. Hvis feilen blir avdekket etter at underretning om vedtaket er kommet frem til tilskuddsmottaker, vil en omgjøring til skade normalt være avhengig av at vedtaket er gyldig, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c.  

I saker der det er blitt utbetalt for mye tilskudd grunnet en feil vil feilen som hovedregel ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Ugyldighetsvurderingen må derfor gjøres konkret på bakgrunn av samtlige forhold i saken med utgangspunkt i den ulovfestede ugyldighetslæren.  

Hvis Landbruksdirektoratet kommer frem til at vedtaket kan omgjøres, skal det sendes forhåndsvarsel til tilskuddsmottakeren etter forvaltningsloven § 16. I slik forhåndsvarsel skal det opplyses om: 

  • hvilket vedtak om tilskudd saken gjelder 
  • at vedtaket vurderes omgjort 
  • bakgrunnen for omgjøringen 
  • konsekvenser av omgjøringen, for eksempel at tilskuddet skal innkreves ved faktura eller motregnes i fremtidige utbetalinger av tilskudd 
  • tilskuddsmottakerens adgang til å uttale seg i saken, med en frist for uttalelse. Fristen bør fastsettes på en slik måte at tilskuddsmottaker får tilstrekkelig tid til å ivareta sine interesser.  

Både vedtak om omgjøring etter forvaltningsloven § 35 og vedtak om tilbakebetaling etter forskriftens § 7 er enkeltvedtak. Tilskuddsmottaker må derfor opplyses om at det er klageadgang på begge vedtakene. Opplysningene om dette skal gis i samme brev som vedtak om omgjøring.  

Landbruksdirektoratet skal følge opp vedtak om tilbakebetaling 

Vedtak om tilbakebetaling skal følges opp etter gjeldende innkrevingsrutiner. Kopi av vedtaket om tilbakebetaling sendes til økonomikoordinator med opplysninger om organisasjonsnummer og kontonummer til den som vedtaket gjelder. 

Fant du det du lette etter?