Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting – kommentarer til regelverk 

§ 9. Innkreving av tilbakebetalings- og avkortingsbeløp

§ 9 

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter § 7 eller avkortning etter § 8, kan kreves tilbakebetalt fra tilskuddsmottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger. 

Dersom tilskuddsmottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til mottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetaling av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 

Kilde: Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting (Lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsene 

Bestemmelsen i § 9 omfatter regler for innkreving av differansen mellom utbetalt tilskudd og det beløpet som kreves tilbakebetalt som følge av vedtak om avkortning og tilbakebetaling. Før tilbakebetaling skal kunne kreves, må vedtaket om tilskudd omgjøres etter forvaltningsloven § 35. Se kommentarer til § 7 - Saksbehandling i saker med tilbakebetaling av tilskudd. 

Om motregning 

I § 9 første ledd er det angitt en selvstendig hjemmel til motregning i fremtidige utbetalinger av tilskudd. Det betyr at Landbruksdirektoratet ikke trenger å gå veien om ulovfestede motregningsregler i slike tilfeller.  

For å kunne motregne feilutbetalt tilskudd i fremtidige utbetalinger må Landbruksdirektoratet først sende faktura på beløpet som feilutbetalt tilskudd utgjør. Først når faktura ikke er blitt betalt innen fristen i faktura, kan det foretas motregning.  

Før motregning foretas, må det alltid sendes en motregningserklæring til den som vedtaket om tilbakebetaling gjelder. Erklæring kan ikke sendes før faktura på tilbakebetaling er forfalt. Beslutning om å foreta motregning er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages. 

Valg mellom motregning og innkreving av faktura 

Det er Landbruksdirektoratet som foretar valget mellom å innkreve tilbakebetalingsbeløp ved faktura og oppfølging av denne, og motregning av tilbakebetalingsbeløpet i fremtidige utbetalinger av tilskudd. 

Frakttilskudd utbetales ofte hver måned til den enkelte tilskuddsmottaker etter søknad. Hvor ofte tilskuddsmottaker har fraktoppdrag, varierer imidlertid betydelig. Noen tilskuddsmottakere har kontinuerlig frakt av rein og slakteskrotter mellom september og mars, mens andre utfører slike oppdrag en eller to ganger i året.  

Hvor ofte søker vanligvis mottar tilskudd har betydning for valget mellom innkreving og motregning. Hvis søker mottar tilskudd få ganger i året, eller tilbakebetalingskravet fremmes i perioden april-august, der det ikke foretas slakting eller frakt av rein/reinslakt, er faktura og oppfølging av den å foretrekke. I alle de andre tilfellene bør motregning være hovedregelen. 

Renter 

Utgangspunktet i norsk rett er at det ikke kan kreves renter uten hjemmel. Det betyr at den aktuelle forskriften må inneholde en bestemmelse om renter for at disse skal kunne kreves ved tilbakebetalingskrav. 

I § 9 andre ledd er det åpnet for at det kan kreves renter ved krav om tilbakebetaling. Renter beregnes fra to forskjellige tidspunkt: 

  • for mottakere som ikke var i aktsom god tro om utbetalingen – fra tidspunktet tilbakebetalingskravet er kommet frem til mottaker 
  • for mottakere som har utvist grov uaktsomhet eller forsett – fra tidspunktet for utbetaling av urettmessige tilskuddet.  

For begge tilfeller er rentefoten lik den som er satt i lov om renter ved forsinket betaling § 3.  

Bestemmelsen skal fungere som et insentiv til søker om å melde fra om mottak av uberettiget tilskuddsbeløp, i stedet for å beholde beløpet inntil det eventuelt blir krevet tilbake. Regelen har også til hensikt å forhindre at feilutbetalinger skjer ved at risikoen for å bli ilagt renter skal skjerpe søkerens aktsomhet ved utfylling og innlevering av søknader om tilskudd.  

Vilkåret om at tilskuddsmottaker må ha handlet uaktsomt eller forsettlig innebærer at det ikke kan kreves renter dersom tilskuddsmottaker var i aktsom god tro. For vurderingen av aktsom god tro og krav til skyld i form av uaktsomhet og forsett, vises til kommentarer til § 8 - Krav om utvist skyld og punktene 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4 og 8.5.1 i dette rundskrivet.

Fant du det du lette etter?