Til hovedinnhold

Regler for tilskudd til juridisk bistand

1. Virkeområde  

Tilskudd til juridisk bistand kan innvilges reinbeitedistrikter og siidaer/sijte i forbindelse med deres arbeid med sikring av reindriftens beiterett, jf RUF-forskriften er § 1-6 andre ledd bokstav a. 

Det innvilges ikke tilskudd i tvister mellom reindriftsutøvere eller tvister mellom reindriften og reindriftsmyndighetene.  

2. Tilskuddsberettigede kostnader  

Tilskudd innvilges til følgende utgifter i forbindelse med saken:

  1. juridisk bistand, basert på antall dokumenterte timer  
  2. partens egne utgifter til reise og opphold, der slike utgifter har vært vesentlige og nødvendige for saken  
  3. rettsgebyr og sideutgifter i saker med domstolsbehandling.  

3. Begrensninger i tilskuddet  

For saker uten domstolsbehandling kan det innvilges tilskudd for inntil 50 timer juridisk bistand.  

For saker med domstolsbehandling kan det innvilges tilskudd for inntil 100 timer, inkl 50 timer forut for domstolsbehandlingen. I saker med domstolsbehandling i flere instanser kan det innvilges tilskudd for inntil 50 timer for hver ankeinstans.  

Hvis det innvilges tilskudd etter punkt 2 bokstavene b og/eller c, skal den totale bevilgningssummen ikke overstige maksimale beløp som er nevnt i punkt 3.

4. Saksbehandling  

Landbruksdirektoratet avgjør søknader om tilskudd til juridisk bistand.

5. Utbetaling  

Tilskudd til juridisk bistand utbetales ved innvilgelsen. Landbruksdirektoratet kan sette frist for innsending av regnskap og dokumentasjon på utgiftene som dekkes av tilskuddet.

6. Tilbakebetaling  

Utbetalt og ubenyttet tilskudd kan kreves tilbakebetalt. Tilskuddet anses som ubenyttet når søker ikke har dokumentert utgiftene innen fristen fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt hvis søker får dekket sine saksomkostninger i samsvar med reglene i tvisteloven eller forvaltningsloven, eller får fri sakførsel.