Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/43

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 1-10. Opplysningsplikt og kontroll

§ 1-10

Mottakere av tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddordningene, eller for å kunne oppfylle reindriftsavtalen.

Tilskuddsmottaker, som har mottatt tilskudd etter denne forskriften siste driftsår, skal rapportere om bruken av tilskuddet for siste driftsår til statsforvalteren innen 15. juli. Manglende rapportering av bruken av tilskuddet kan medføre at hele eller deler av utbetalt tilskudd kreves tilbakebetalt

Reindriftsmyndighetene fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Det kan kreves at opplysningene bekreftes av revisor.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Første ledd: mottakere av tilskudd har opplysningsplikt

Bestemmelsen i § 1-10 første ledd forstås slik at reindriftsmyndighetene (Statsforvalteren, Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet) bare kan kreve opplysninger som er relevante for saksbehandlingen og den generelle forvaltningen av ordningen med tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag. Som oftest vil dette være faktiske opplysninger som er nødvendige for å vurdere søknaden og dokumentasjon som muliggjør effektiv kontroll av om tilskuddet er i tråd med målsettingene i forskriften.

Det er ikke adgang til å fremtvinge oppfyllelse av opplysningsplikten. Hvis reindriftsmyndighetene velger å kreve opplysninger etter § 1-10 første ledd, må saksbehandleren begrunne et slik krav i forvaltningsloven § 14 og oppgi dette i vedtaket.

Den som får vedtak om pålegg om å gi opplysninger kan klage på pålegget hvis han eller hun mener at det ikke finnes en lovlig adgang til å gi opplysningene til reindriftsmyndighetene. Klagen kan fremsettes skriftlig eller muntlig innen tre dager fra pålegget er mottatt. Reindriftsmyndighetene må informere søker om klageadgangen når de vedtar pålegg om å gi opplysninger.

Andre ledd: konsekvensen av manglende rapportering

Forskrift om reinbeitedistrikter og reinlag stiller krav til at reinbeitedistrikter og reinlag rapporterer om bruken distriktstilskuddet på eget rapporteringsskjema. Som dokumentasjon på bruken av tilskuddet må og at reinbeitedistrikter levere revisorgodkjent årsregnskap for foregående år. Krav til revisorgodkjent regnskap for reinlag gjelder bare når reinlaget er pliktig til revisjon etter lov 1995-15-01 nr. 2 om revisjon og revisorer.

Bestemmelsen tydeliggjør at tilskuddsmottaker har en plikt til å rapportere, noe som ikke fremgikk av bestemmelsen. Det presiseres også at plikten til å rapportere om bruken av tilskudd for siste driftsår gjelder for de som har mottatt tilskudd etter forskriften foregående år. Distrikter/reinlag som tidligere ikke har oppfylt vilkårene etter § 1-3, er ikke pliktige å rapportere om bruk av tilskudd foregående år.

Rapportering på eget rapporteringsskjema til Landbruksdirektoratet skal synliggjøre at tilskuddet er brukt i samsvar med forskriften.

Dersom rapportering mangler, kan det ikke dokumenteres at tilskuddet er brukt i samsvar med vedtaket/vilkårene i forskriften og tilskudd kan derfor kreves tilbakebetalt. Se kommentarer til § 1-11.

Tredje ledd: reindriftsmyndighetene fører tilsyn med utbetalinger av tilskudd

Etter Reglement for økonomistyring i staten § 15 andre ledd har reindriftsmyndighetene adgang til å føre tilsyn med at tilskuddsutbetalingene er riktige.

Tilsynet innebærer at reindriftsmyndighetene får adgang til alle dokumenter og opplysninger som har sammenheng med tilskuddsutbetalingen. Før slik kontroll gjennomføres, må reindriftsmyndighetene vedta pålegg om kontroll og opplyse søker om klageadgangen, se kommentar til § 1-10 første ledd.

Fant du det du lette etter?