Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/43

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 1-11. Retting av feilutbetalinger

§ 1-11

Reindriftsmyndighetene kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra tilskuddsmottaker.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Bestemmelsen i § 14 åpner for at reindriftsmyndighetene (Statsforvalteren, Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet) kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved å etterbetale tilskudd eller ved å kreve tilskudd tilbakebetalt. Denne bestemmelsen kan ikke brukes for å avkorte tilskudd.

Vedtak om tilbakebetaling av tilskudd kan kun fattes når:

  • det er fattet vedtak om avkorting etter forskriftens § 1-12
  • vedtak om tilskudd omgjøres fordi det viser seg at søkeren ikke oppfylte vilkår for tilskudd på søknadstidspunktet
  • søker har fått utbetalt for mye tilskudd på grunn av teknisk feil hos forvaltningen.

Etterbetaling av tilskudd til søker

Etterbetaling ved tekniske feil mv.

Etterbetaling av tilskudd skjer ved at Landbruksdirektoratet utbetaler differansen mellom allerede utbetalt tilskudd og tilskudd som søker har krav på i henhold til statsforvalterens vedtak. Det fattes ikke noe vedtak om etterbetaling, men søker skal informeres skriftlig om at det skjer etterbetaling av tilskudd til søkerens konto.

I saker der det oppdages at søker har fått utbetalt for lite tilskudd, er hovedregelen at hele differansen skal etterbetales til søker. Det gjelder både i saker der søker gjør reindriftsmyndighetene oppmerksom på feilen, og der myndighetene selv oppdager feilen ved kontroll.

Etterbetaling som følge av omgjøring

I enkelte tilfeller vil etterfølgende informasjon vise at reinbeitedistrikter/reinlaget var berettiget større tilskudd enn det som ble beregnet da statsforvalteren behandlet søknaden. I slike tilfeller må det opprinnelige vedtaket om tilskudd delvis omgjøres, og statsforvalteren må fatte et nytt vedtak om resttilskudd. Landbruksdirektoratet vil utbetale resttilskuddet etter å ha mottatt vedtak om omgjøring.

Selv om etterfølgende informasjon viser at søker var berettiget større tilskudd enn det søker har mottatt, kan det aldri innvilges større tilskudd enn det som fremgår av søknadsskjemaet. Dette henger sammen med at det er søkers ansvar å fylle ut tilskuddssøknaden korrekt.

Tilbakebetaling av tilskudd

Hvilke tilfeller omfattes av bestemmelsen?

Bestemmelsen i § 1-11 om tilbakebetaling gjelder alle tilfeller der tilskuddsmottaker har fått utbetalt for mye tilskudd, også der feilutbetalingen skyldes teknisk eller menneskelig feil hos forvaltningen.

Hovedregel er tilbakebetaling

Reindriftsmyndighetene har et ansvar for å sørge for at bruk av statlige midler skjer i tråd med lover og forskrifter, herunder reindriftsavtalen og tilskuddsforskriften. Hovedregelen er derfor at feilutbetalt tilskudd skal kreves tilbakebetalt, med mindre det foreligger tungtveiende hensyn som tilsier at tilskuddsmottakeren må beholde det feilutbetalte tilskuddet. Som selvstendig næringsdrivende er reineiere underlagt en streng aktsomhetsnorm som krever at de har full kjennskap til regelverk som gjelder deres drift.

Det at reindriftsmyndighetene «kan» rette feil i utbetalinger ved å kreve tilskuddet tilbakebetalt betyr at statsforvalteren må foreta en konkret vurdering av om det er rimelig å kreve hele beløpet tilbakebetalt i den enkelte sak. I en slik vurdering må det offentliges behov for korrekt bruk av statlige midler avveies mot hensynet til søker, for eksempel om søker har innrettet seg etter feilutbetalingen, om det har gått lang tid siden feilutbetalingen skjedde, om søker har fått misvisende veiledning fra forvaltningen mv.

I situasjoner med feilutbetaling har tilskuddsmottaker fått tilskudd uten å oppfylle vilkårene for å motta tilskuddet. Hensynet til korrekt oppgjør og sikker forvaltning av offentlige midler skal som klar hovedregel veie tyngre enn hensynet til at tilskuddsmottakeren har rettet seg etter utbetalingen.

Saksbehandling i saker med tilbakebetaling av tilskudd

Hvis reindriftsmyndighetene har bestemt å kreve tilskuddet tilbakebetalt, skal det opprinnelige vedtaket om tilskudd omgjøres etter forvaltningsloven § 35, hvis vilkårene for omgjøring foreligger.

Omgjøring av vedtak om tilskudd som fører til krav om tilbakebetaling er omgjøring til skade for den vedtaket gjelder. Hvis feilutbetalingen blir avdekket etter at tilskuddsmottaker har blitt underrettet om vedtaket, vil omgjøring til skade normalt kun være mulig der tilskuddsvedtaket er ugyldig, se forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c.

I saker der det er utbetalt for mye tilskudd vil feilen som førte til utbetalingen ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Vurderingen om vedtaket er ugyldig må gjøres konkret på bakgrunn av alle forhold i saken.

Hvis reindriftsmyndighetene kommer frem til at vedtaket skal omgjøres, må det sendes forhåndsvarsel til tilskuddsmottakeren etter forvaltningsloven § 16. Forhåndsvarselet skal inneholde opplysninger om:

  • hvilket vedtak saken gjelder
  • at det vurderes omgjøring
  • bakgrunnen for omgjøringen
  • konsekvenser av omgjøringen, for eksempel tilbakebetaling eller motregning
  • at tilskuddsmottakeren kan uttale seg i saken innen en frist.

Både vedtak om omgjøring etter forvaltningsloven § 35 og vedtak om tilbakebetaling er enkeltvedtak som kan påklages. Opplysninger om klageadgangen skal gis i samme brev som vedtakene.

Fant du det du lette etter?