Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/43

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 1-13 Innkreving av tilbakebetalings- og avkortingsbeløp

§ 1-13

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter § 1-11 eller avkortning etter § 1-12, kan kreves tilbakebetalt fra tilskuddsmottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger.

Krav fra reindriftsmyndighetene kan motregnes i tilskuddsutbetalinger til tilskuddsmottakeren.

Dersom foretaket/tilskuddsmottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til foretaket/mottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetaling av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Første ledd: innkreving av differanse

Bestemmelsen i § 1-13 første ledd omfatter regler for innkreving av differansen mellom utbetalt tilskudd og beløpet som kreves tilbakebetalt som følge av vedtak om avkortning og tilbakebetaling.

Andre ledd: motregning

Bestemmelsen i § 1-13 andre ledd angir en selvstendig hjemmel til motregning i fremtidige tilskuddsutbetalinger. Det betyr at statsforvalteren ikke trenger å gå veien om de ulovfestede motregningsreglene, men de generelle prinsippene for motregning gjelder fortsatt.

For å kunne motregne feilutbetalt tilskudd må Landbruksdirektoratet først sende faktura på feilutbetalt tilskudd til tilskuddsmottaker. Først når faktura ikke er betalt ved forfall kan det foretas motregning. Før motregning foretas, må statsforvalteren sende motregningserklæring til tilskuddsmottaker. Dette må skje etter at faktura på feilutbetalt tilskudd er forfalt.

Det er reindriftsmyndighetene som foretar valget mellom innkreving og motregning i den enkelte saken. De fleste reinbeitedistrikter og reinlag søker og mottar tilskudd hvert år. Motregning bør derfor være hovedregelen, da det er enklere og mindre kostbart enn innkreving. Innkreving vurderes i tilfeller der reinbeitedistrikt eller reinlag ikke har søkt eller mottatt tilskudd.

Beslutning om å motregne feilutbetalt tilskudd er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages.

Tredje ledd: Renter

Utgangspunktet i norsk rett er at det ikke kan kreves renter uten hjemmel, for eksempel i forskrift. I § 1-13 tredje ledd er det åpnet for renter ved krav om tilbakebetaling. Rentene blir beregnet fra to forskjellige tidspunkt:

  • fra tidspunktet for mottak av tilbakebetalingskravet – for mottakere som ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, og
  • fra tidspunktet for utbetaling av det urettmessige tilskuddet – for mottakere som har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Bestemmelsen skal fungere som motivasjon for søker om å melde fra om mottak av uberettiget tilskuddsbeløp raskest mulig, i stedet for å beholde beløpet inntil det eventuelt blir krevet tilbake. Regelen har videre til hensikt å forhindre at feilutbetalinger skjer ved at risikoen for å bli ilagt renter skjerper søkerens aktsomhet ved utfylling og levering av tilskuddssøknad.

Krav om at tilskuddsmottaker må ha handlet uaktsomt eller forsettlig betyr at renter ikke kan kreves hvis tilskuddsmottaker har vært i aktsom god tro.

Fant du det du lette etter?