Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/43

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1-14 Klageadgang

§ 1-14

Statsforvalterens vedtak etter denne forskrift kan påklages til Landbruksdirektoratet etter forvaltningslovens regler.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata).

Kommentarer til bestemmelsen

Statsforvalterens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet. Etter forvaltningsloven § 32 første ledd bokstav a må søker sende eventuell klage til statsforvalteren. Statsforvalteren vil ta stilling til klagen og enten ta klagen til følge og endre vedtaket eller opprettholde sitt vedtak og sende klagen videre til Landbruksdirektoratet for endelig behandling.

Fant du det du lette etter?