Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/43

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1-2. Virkeområde

§ 1-2 

Tilskuddet gir grunnlag for tiltak som er i samsvar med forskriftens formål i § 1-1, herunder:

  1.  Administrasjon og ressursforvaltning,
  2. avsetning til kriseberedskapsfond,
  3. kjøp av utstyr til kriseforing som framgår av distriktets beredskapsplan,
  4. arbeid med helse, miljø og sikkerhet,
  5. avløsning ved sykdom og svangerskap ut over folketrygdens generelle ordninger,
  6. avløsning ved ferie og fritid,
  7. felles investeringer i utstyr som kan bidra til klimatilpasning

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsen

Listen over tilskuddsberettigede tiltak er ikke uttømmende. Tiltak som dekkes av tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag skal være i samsvar med formålet med tilskuddsordningen, se § 1.

Fra og med 2021/2022 kan tilskuddet gå til dekning av kjøp av utstyr til krisefôring. Hvilket utstyr som er kjøpt inn til krisefôring, skal fremgå av distriktets fremtidige beredskapsplan, se anbefaling i rapporten «Gjennomgang av beitekrisen i reindriften 2020».

For å synliggjøre utvidelse av bruksområdet for tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag foreslår departementet å ta inn det nye bruksområdet som ny bokstav g i § 1-2. Bakgrunnen for at dette bruksområdet tas inn i forskriften er at endringer i driftsmønster og beitebruk på grunn av klimaendringene vil kunne skape behov for ny og endret infrastruktur. Oppgradert og tilpasset infrastruktur er et viktig tiltak for klimatilpasning.

Fant du det du lette etter?