Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/43

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 1-4. Tilskudd til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning

§ 1-4

Tilskudd til administrasjon og ressursforvaltning til reinbeitedistriktene, herunder Trollheimen, ytes med et fast grunnbeløp på inntil kroner 127 000 per distrikt. Ved sammenslåing av distrikter økes grunnbeløpet i forhold til antall distrikter som blir sammenslått, avgrenset til to år etter sammenslåingen.

Tilskudd til administrasjon og ressursforvaltning utgjør:

  1. Inntil 322 500 kroner til distrikt 17 i Øst-Finnmark reinbeiteområde,
  2. inntil 390 000 kroner til distrikt 16 i Øst-Finnmark reinbeiteområde,
  3. inntil 390 000 kroner til hvert av distriktene 30A, 30B og 30C i Vest-Finnmark reinbeiteområde,
  4. inntil 97 500 kroner til Femund reinbeitedistrikt i Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde, og
  5. inntil 195 000 kroner til hvert av reinlagene.

I tillegg ytes et beløp per siidaandel på inntil 22 500 kroner. For siidaandeler i distrikt 16 i Øst-Finnmark reinbeiteområde utgjør beløpet inntil kroner 29 000 kroner. Det variable tilskuddet skal kun ytes for det antall siidaandeler som er innvilget produksjonspremie​ minst et av de tre foregående driftsårene. Det variable tilskuddet gjelder ikke distriktene 17, 30A, 30B, 30C, og Femund.

Distrikter som har vedtatt en siidainndeling gjennom årsmøtevedtak kan fordele midlene på de ulike siidaene.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Distriktstilskuddet består av følgende deler:

  • grunnbeløpet – ytes til alle distrikter og reinlag som oppfyller vilkårene i § 1-3, og
  • variabelt tilskudd per siidaandel (for reinbeitedistrikter), hvis siidaandeler oppfyller bestemte vilkår.

Grunnbeløpet er regulert i § 1-4 første og andre ledd, mens det variable tilskuddet er regulert i tredje ledd. Det variable tilskuddet for Trollheimen sijte er regulert særskilt i § 1-5.

I punkt 3.1 i reindriftsavtalen for 2021/2022 ble avtalepartene enige om å øke distriktstilskuddet med 2,3 mill. kroner. Formålet med økningen er å legge til rette for at distriktene og reinlagene kjøper inn utstyr til krisefôring.

Første ledd: Grunnbeløpet

Fra og med driftsåret 2021/2022 har satsen for grunnbeløpet økt fra 102 000 kroner til 127 000 kroner per distrikt, jf. punkt 3.1 i reindriftsavtalen for 2021/2022. Hvis vilkårene i § 1-3 er oppfylt, får alle reinbeitedistrikt i utgangspunktet 127 000 kroner, med unntak av distriktene som er listet opp i § 1-4 andre ledd.

Ved sammenslåing av distrikter økes grunnbeløpet i samsvar med antall distrikter som blir sammenslått. For eksempel, vil sammenslåing av to distrikter gi tilskudd på 127 000 kroner x 2 = 254 000 kroner. Sammenslåing av tre distrikter gir tilskudd på 127 000 kroner x 3 = 381 000 kroner osv. Det økte grunnbeløpet ytes i to år, regnet fra det driftsåret distriktene slås sammen. Det økte tilskuddet gjelder ikke distriktene som er uttrykkelig nevnt i § 1-4 andre ledd. Dette følger av ordlyden i første ledd («grunnbeløp»). Heller ikke reinlagene omfattes av denne bestemmelsen.

Andre ledd: Unntak

Bestemmelsen i § 1-4 andre ledd er et unntak fra hovedregelen i første ledd. Distriktene som er nevnt i andre ledd får det beløpet som fremgår av bestemmelsen istedenfor 127 000 kroner etter hovedregelen i første ledd.

Opplistingen av distriktene i andre ledd er uttømmende.

Tredje ledd: Variabelt tilskudd

Distriktene kan få variabelt tilskudd per siidaandel som er innvilget produksjonspremie for ett av de tre foregående driftsårene. Med «de foregående driftsårene» menes de tre driftsårene forut for søknadsåret. Det betyr at for et distrikt som søker om tilskudd for driftsåret 2021/2022, skal vurderingen baseres på driftsårene 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021.

Det variable tilskuddet ytes ikke til fellesbeitedistrikter som er nevnt i bestemmelsen. De nevnte distriktene er alle vinterbeitedistrikter, som består av siidaandeler fra forskjellige sommerbeitedistrikter. Sommerbeitedistriktene har allerede fått dette variable tilskuddet, og bestemmelsen hindrer at tilskuddet ytes to ganger for en og samme siidaandel.

Reinlagene er organisert annerledes enn samiske reinbeitedistrikt. De har ikke siidaandeler og er derfor ikke berettiget det variable tilskuddet per siidaandel.

Fjerde ledd: Intern fordeling

Bestemmelsen gjelder kun for reinbeitedistrikter og gir adgang for distriktene til å fordele distriktstilskuddet på de forskjellige siidaene etter årsmøtevedtak. Slik fordeling kan bare gjøres etter at distriktstilskuddet er utbetalt til distriktets bankkonto. Bestemmelsen kan ikke forstås slik at Landbruksdirektoratet skal utbetale tilskuddet til den enkelte siida.

Fant du det du lette etter?