Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/43

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 1-5. Særskilt tilskudd for Trollheimen

§ 1-5

For Trollheimen ytes det tilskudd til spesielle kostnader med inntil kroner 15 000 per siidaandel for det antall enheter som er innvilget produksjonspremie i minst et av de tre foregående driftsårene. Med bakgrunn i gitte rammebetingelser utbetales et ekstraordinært tilskudd på inntil 100 000 kroner til hver av de fem siidaandelene i Trollheimen. Ved endring av rammebetingelsene bortfaller tilskuddet.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

I tillegg til grunnbeløpet etter § 1-4 første ledd, kan Trollheimen sijte få variabelt tilskudd etter egen bestemmelse i § 1-5. Selv om Trollheimen formelt er en sijte (sørsamisk for siida) og ikke et distrikt, er bestemmelsen om tilskudd til Trollheimen lagt inn i denne forskriften.

Bestemmelsen regulerer to forskjellige tilskudd per siidaandel – tilskudd til «spesielle kostnader» og «ekstraordinært tilskudd». Vilkår for å få tilskudd til «spesielle kostnader» er de samme som for variabelt tilskudd etter § 1-4 tredje ledd. Se derfor kommentarene til sistnevnte bestemmelse for vurdering av vilkårene for variabelt tilskudd.

Det kan i tillegg innvilges ekstraordinært tilskudd til hver siidaandel «med bakgrunn i gitte rammebetingelser». Begrepet «gitte rammebetingelser» henviser til at siidaandelene i Trollheimen har et lavt reintall, og får ikke lov til å øke dette på grunn av fare for konflikt med landbruket. Hvis rammebetingelser blir endret, bortfaller tilskuddet, jf. § 1-4 siste punktum.

Det variable tilskuddet etter § 1-5 stenger for at Trollheimen i tillegg får variabelt tilskudd etter § 1-4, da variabelt tilskudd skal ytes kun en gang per siidaandel.

Fant du det du lette etter?