Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/43

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 1-6. Avsetning til kriseberedskapsfond

§ 1-6

Reinbeitedistriktet/reinlaget må oppgi hvor stor andel av søknadsårets distriktstilskudd som skal avsettes til kriseberedskapsfond. Avsetningen må utgjøre minimum kroner 5 000.

Tilskudd til kriseberedskap gis med 150 prosent av avsetningen etter første ledd, begrenset oppad inntil 25 prosent av totalt tilskudd etter § 1-4. Tilskudd til kriseberedskap utbetales ikke til distriktene 17, 30A, 30B, 30C, og Femund.

Reinbeitedistriktet/reinlaget må sette den samlede avsetningen på særskilt bankkonto for kriseberedskapsfond. Opptjent avkastning skal inngå i øvrige midler på bankkontoen.

Regler for bruk av kriseberedskapsfondet er gitt i kapittel 2

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Første ledd: Andel som skal avsettes

Opplysninger om avsetning av søknadsårets distriktstilskudd til kriseberedskap skal oppgis i søknadsskjemaet. Bestemmelsen inneholder et krav til minstebeløp for avsetning til kriseberedskap som et vilkår for å få tilskudd etter forskriften.

Andre ledd: Prosentsatser

Bestemmelsen fastsetter prosentsatser som gjelder både egen avsetning og det totale tilskuddet. Beregningen av tilskudd etter disse satsene kan illustreres med følgende eksempler:

Distrikt A har fått distriktstilskudd på 200 000 kroner og gjort egen avsetning til kriseberedskap på 10 000 kroner. Tilskuddet etter § 1-5 andre ledd vil utgjøre 15 000 kroner (150 prosent av egen avsetning).

Reinlag B har fått tilskudd på 152 000 kroner og gjort egen avsetning til kriseberedskap på 30 000 kroner. Tilskuddet etter § 1-5 andre ledd begrenses til 38 000 kroner, som er 25 prosent av det totale tilskuddet på 152 000 kroner.

Tilskudd til kriseberedskap kan ikke innvilges til distriktene 17, 30A, 30B, 30C og Femunden. De nevnte distriktene er alle vinterbeitedistrikter, som består av siidaandeler fra forskjellige sommerbeitedistrikter. Sommerbeitedistriktene har allerede fått tilskudd til kriseberedskap, og bestemmelsen hindrer at tilskuddet ytes to ganger for de samme siidaandelene.

Tredje ledd: Overføring til særskilt konto

Det stilles krav til at distriktet/reinlaget setter den samlede avsetning på en særskilt bankkonto for kriseberedskapsfond. Distriktet/reinlaget må selv opprette en slik konto for kriseberedskap.

Opptjent avkastning, slik som renter, skal inngå i øvrige midler på denne bankkontoen. Det betyr at rentene ikke kan tas ut for bruk til andre formål.

Landbruksdirektoratet betaler ut distriktstilskudd inklusive tilskudd til kriseberedskap til distriktets konto. Distriktet må selv flytte midlene til egen konto for kriseberedskap.

Fant du det du lette etter?