Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/43

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 1-7. Krav til søknad

§ 1-7

Søknad om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag sendes på særskilt skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søknaden sendes til statsforvalteren i det fylket reinbeitedistriktet eller reinlaget tilhører.

Søker må legge ved den dokumentasjonen som fremgår av søknadsskjemaet. Søker er ansvarlig for at all nødvendig dokumentasjon legges ved søknaden.

Søknad om tilskudd med vedlegg må være levert innen 15. juli.

I særlige tilfeller kan statsforvalteren dispensere fra søknadsfristen.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Første ledd: søknadsskjema

Reinbeitedistriktet eller reinlaget må sende søknad om tilskudd på skjema som er fastsatt av Landbruksdirektoratet. Skjemaet finnes på direktoratets nettsider. Søknaden leveres til statsforvalteren i reinbeiteområdet som reinbeitedistriktet/reinlaget tilhører. Alle reinlag må sende søknaden til Statsforvalteren i Trøndelag.

I søknadsskjemaet ligger rapporteringsskjema for tilskudd som er innvilget året før. Reinbeitedistriktet skal rapportere på bruk av midler til avløsning ved ferie og fritid, avsetning til kriseberedskapsfond og HMS-tiltak. Rapporteringsplikten gjelder kun hvis reinbeitedistriktet/reinlaget faktisk har brukt midler til slike tiltak. Hvis reinbeitedistriktet/reinlaget ikke har brukt midler til avløsning eller HMS-tiltak, er det ikke behov for å rapportere annet enn avsetning til kriseberedskapsfond.

Andre ledd: dokumentasjon

Krav til dokumentasjon fremgår i søknadsskjemaet under «Vedlegg». Det kan kreves forskjellig dokumentasjon avhengig av hva distriktet har anskaffet mv.

Søker har ansvaret for å legge all nødvendig dokumentasjon ved søknaden innen søknadsfristen. Manglende levering av dokumentasjon innen fristen kan føre til at søknaden ikke vil bli behandlet, eller at søker får mindre i tilskudd.

Tredje ledd: søknadsfrist

Søknadsfristen for tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag er 15. juli.

Søknad med vedlegg må være levert innen fristen

Reinbeitedistriktet eller reinlaget må sende søknad om tilskudd innen fristen. Det betyr at søknaden må være poststemplet senest 31. mai 2022.

Søknaden må være fullstendig

Søknaden anses fullstendig kun når søker har lagt ved alle vedlegg som er nevnt i søknadsskjemaet. Det er søker som er ansvarlig for å sjekke at alle vedlegg har blitt lagt ved søknaden. Vedleggene skal være stemplet innen søknadsfristen.

Hvis søknaden er levert etter fristen uten at søker har fått dispensasjon etter § 1-7 fjerde ledd, vil søknaden ikke bli behandlet. Hvis søker sender inn manglende vedlegg etter fristen uten å ha fått dispensasjon, vil statsforvalteren avvise vedleggene. Dette kan resultere i at søker får avslag på tilskudd (for eksempel, ved manglende innsending av regnskap) eller få mindre i tilskudd enn det som er omsøkt.

Fjerde ledd: dispensasjon fra søknadsfristen

Hvis reinbeitedistriktet/reinlaget av enkelte grunner ikke kan sende søknad eller fremskaffe nødvendige vedlegg innen søknadsfristen, må reinbeitedistriktet/reinlaget søke om dispensasjon. Søknad om dispensasjon bør sendes før søknadsfristen er utløpt.

Statsforvalteren kan bare innvilge dispensasjon fra søknadsfristen i «særlige tilfeller». Det betyr at situasjon som ligger til grunn for søknad om dispensasjon skal skille seg vesentlig fra det normale og ligge utenfor søkerens kontroll. For eksempel, kan dette være forsinkelser hos regnskapsfører eller revisor i deres arbeid med søkerens regnskap.

Fant du det du lette etter?