Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/43

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 1-9. Dekning av kostnader til utarbeidelse av bruksregler

§ 1-9

Dersom distriktet ikke selv utarbeider bruksregler, dekkes statsforvalterens utgifter til utarbeiding av bruksreglene innenfor rammen av distriktstilskudd.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Bestemmelsen brukes der statsforvalteren har utarbeidet bruksregler for et reinbeitedistrikt etter reindriftsloven § 58 fjerde ledd. 

Utgiftene kan kun dekkes «innenfor rammen av distriktstilskudd[et]» det aktuelle driftsåret. Det betyr at beløpet som søkes dekket aldri kan overstige det totale tilskuddsbeløpet som distriktet har rett til å motta. Det er derfor ikke anledning til å gjøre fratrekk for statsforvalterens kostnader slik at distriktet blir skyldig penger.

For eksempel:

Reinbeitedistrikt A med to siidaandeler har søkt om distriktstilskudd. Kun den ene siidaandelen oppfyller vilkårene for det variable tilskuddet. Innvilget tilskudd blir da på 127 000 kroner + 22 500 kroner = 149 500 kroner. Statsforvalteren har til sammen brukt 160 000 kroner i forbindelse med utarbeidelse av bruksregler for distriktet. Distriktet vil da få 0 kroner i tilskudd, og statsforvalteren får dekket 149 500 av 160 000 kroner. Hvis statsforvalteren arbeider med bruksreglene over flere år, vil det enkelte driftsårets utgifter bli dekket over tilskuddet for det aktuelle driftsåret.  

Reinlag omfattes ikke av bestemmelsen, da reindriftsloven ikke stiller krav om at reinlag utarbeider bruksregler.

Fant du det du lette etter?