Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/43

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 2-1. Definisjoner

§ 2-1

Med beitekrise menes en hendelse som avviker fra det normale og skiller seg markant fra den normale driftsvariasjonen som er mellom år. En beitekrise kan oppstå raskt, eller utvikles over tid, og er avgrenset både i geografi og antall reineiere som blir berørt. Ved en krise er en vesentlig andel av siidaens beiteareal utilgjengelig eller påvirket av andre klimatiske forhold som truer reinens velferd, og det foreligger en betydelig risiko for tap av rein og store økonomiske tap. En krise kan true videre drift hos de reineierne som blir berørt.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Formålet ble endret i 2021/2022 i samsvar med anbefaling i rapporten «Gjennomgang av beitekrisen i reindriften 2020», og omfatter «andre klimatiske forhold som truer reinens velferd». Dette kan f.eks. være tørkeperioder der reinen ikke har tilgang på nok vann. Definisjonen danner utgangspunkt for kriseberedskapsutvalgenes vurdering om det foreligger en beitekrise, se § 2-2.

Fant du det du lette etter?