Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/43

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 2-2. Generelle vilkår

§ 2-2

Kriseberedskapsfondet etter § 1-6 skal kun brukes til å dekke kostnader i tilfeller der kriseberedskapsutvalget har fastslått at det foreligger en beitekrise.

Reinbeitedistriktet/reinlaget bør rådføre seg med beredskapsutvalget ved gjennomføring av tiltak i forbindelse med beitekrisen.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Første ledd: Tilfeller der kriseberedskapsfondet kan brukes

Bestemmelsen begrenser typer tilfeller der kriseberedskapsfondet kan brukes. Vilkåret innebærer at distriktet først kan begynne å bruke midlene etter at kriseberedskapsutvalget har fastslått at det er en beitekrise. Det betyr at utgiftene som distriktet har hatt til lignende tiltak før det ble konstatert beitekrise, ikke vil kunne dekkes etter forskriften.

Det er kun kostnader i forbindelse med beitekrisen som kan dekkes av kriseberedskapsfondet. I dette ligger at det må være en nær og naturlig tilknytning mellom kostnadene og beitekrisen, se ordlyden «i forbindelse med». Hvilke kostnader som er aktuelle, fremgår av § 2-3.

Andre ledd: Råd ved gjennomføring av tiltak

Bestemmelsen sikrer en tett dialog med statsforvalteren.

En slik dialog kan være særlig viktig ved dispensasjoner fra gjeldende beitetider og innflytting til områder hvor det i utgangspunktet ikke er åpnet for beite, men hvor det er inngått avtaler mellom reindriften og grunneierne om bruk ved særlige tilfeller. 

Fant du det du lette etter?