Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/43

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 2-3. Kostnader og satser

§ 2-3

Som kostnader etter § 2-2 regnes blant annet leie av alternative beiteområder, innkjøp av fôr, innleid arbeidskraft, transport av fôr og personell, samt flytting av rein til alternative beiteområder.

Vederlag for enkeltpersoners arbeidsinnsats kan maksimalt utgjøre kroner 150 per time.

For dekning av bruk av enkeltpersoners transportmidler og annet utstyr anvendes statens satser.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Første ledd: Tiltak

Bestemmelsen er ikke uttømmende, jf. ordlyden «blant annet». Det betyr at også andre kostnader enn de som er nevnt i bestemmelsen kan dekkes av tilskuddet. Det avgjørende er om kostnaden har tilknytning til beitekrisen, og at den er nødvendig for å håndtere beitekrisen.

Andre ledd

Begrensningen i satsen for eget arbeid betyr at overskytende utgifter ikke dekkes. Hvis reinbeitedistriktet/reinlaget har oppgitt en høyere sats, vil dette imidlertid ikke utgjøre feilopplysning som kan føre til avkortning av tilskuddet.

Tredje ledd

Vurderingstemaet er det samme som for § 2-3 andre ledd, se kommentarer til bestemmelsen.

Fant du det du lette etter?