Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/43

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 2-4. Opplysningsplikt og kontroll

§ 2-4

Reinbeitedistriktet/reinlaget skal rapportere bruk av kriseberedskapsfondet til statsforvalteren senest fire måneder etter at beitekrisen er opphørt.

Den som disponerer kriseberedskapsfondet plikter å gi alle opplysninger som statsforvalteren finner nødvendig.

Statsforvalteren fører tilsyn med at bruken av kriseberedskapsfondet er riktig, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedrører bruken. Det kan kreves at opplysningene bekreftes av revisor.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Første ledd: Rapportering

Reinbeitedistrikter og reinlag plikter å rapportere bruk av kriseberedskapsfondet innen to måneder etter at beitekrisen er opphørt. Fastsettelse av tidspunktet for opphør av beitekrisen gjøres på bakgrunn av kriseberedskapsutvalgets vurderinger.

Rapporteringen bør inneholde følgende:

  • angivelse av bakgrunnen for beitekrisen
  • hvilke tiltak ble gjennomført
  • spesifisert regnskap over de ulike kostnadene
  • bilag som dokumenterer kostnadene, som for eksempel bankutskrift/kvitteringer.

Dersom reinbeitedistriktet/reinlaget ser at det ikke er mulig å rapportere innen to måneder etter at beitekrisen opphørte, må de søke dispensasjon fra rapporteringsfristen innen fristens utløp.

Rapporteringen er viktig for å ha kontroll med at kriseberedskapsfondet ikke brukes ut over det som er formålet med avsetningen og tilskudd til kriseberedskap, se § 1-1 andre ledd.

Andre ledd: Tilskuddsmottakere har opplysningsplikt

Bestemmelsen i § 2-4 andre ledd forstås slik at reindriftsmyndighetene (Statsforvalteren, Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet) bare kan kreve opplysninger som er relevante for saksbehandlingen og den generelle forvaltningen av ordningen med tilskudd til siidaandeler og reinlag. Som oftest vil dette være faktiske opplysninger som er nødvendige for å vurdere søknaden og dokumentasjon som muliggjør effektiv kontroll av om tilskuddet er i tråd med målsettingene i forskriften.

Det er ikke adgang til å fremtvinge oppfyllelse av opplysningsplikten. Hvis reindriftsmyndighetene velger å kreve opplysninger etter § 2-4 andre ledd, må saksbehandleren begrunne et slik krav i forvaltningsloven § 14 og oppgi dette i vedtaket.

Den som får vedtak om pålegg om å gi opplysninger kan klage på pålegget hvis han eller hun mener at det ikke finnes en lovlig adgang til å gi opplysningene til reindriftsmyndighetene. Klagen kan fremsettes skriftlig eller muntlig innen tre dager fra pålegget er mottatt. Reindriftsmyndighetene må informere søker om klageadgangen når de vedtar pålegg om å gi opplysninger. 

Tredje ledd: reindriftsmyndighetene fører tilsyn med utbetalingene

Etter Reglement for økonomistyring i staten § 15 andre ledd har reindriftsmyndighetene adgang til å føre tilsyn med av tilskuddsutbetalingene er riktige.

Tilsynet innebærer at reindriftsmyndighetene får adgang til alle dokumenter og opplysninger som har sammenheng med tilskuddsutbetalingen. Før slik kontroll gjennomføres må reindriftsmyndighetene vedta pålegg om kontroll og opplyse søker om klageadgangen, se kommentarer til § 2-4 andre ledd.

Fant du det du lette etter?