Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/43

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 2-5. Krav om tilbakeføring ved uberettiget bruk

§ 2-5

Statsforvalteren kan kreve hele eller deler av de brukte midlene tilbakeført til kriseberedskapsfondet dersom

  1. fondet brukes i strid med de generelle vilkårene i § 2-2, eller
  2. statsforvalteren ikke godkjenner rapporteringen ved bruk av fondet etter § 2-4.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Bestemmelsen lister opp to tilfeller når statsforvalteren kan kreve de brukte midlene helt eller delvis tilbakeført til kriseberedskapsfondet. Opplistingen er uttømmende, slik at midlene ikke kan kreves tilbakeført i andre tilfeller.

Tilbakeføring er aktuell når:

  • reinbeitedistriktet/reinlaget har brukt fondets midler til kostnader som ikke har en nær og naturlig tilknytning til beitekrisen, eller 
  • midlene er brukt uten at krisberedskapsutvalget har fastslått at det foreligger en beitekrise.

Statsforvalteren kan nekte godkjenning av rapporteringen når denner er mangelfull, for eksempel når kostnadsbruken som er beskrevet i rapporten ikke er dokumentert med bilag. Hvis rapporten er sendt inn før rapporteringsfristens utløp, kan statsforvalteren be om at reinbeitedistriktet/reinlaget retter rapporten innen rapporteringsfristen.

Dersom reinbeitedistriktet/reinlaget ikke har sendt rapport innen rapporteringsfristen, eventuelt innen frist for å ettersende dokumentasjon eller rette opp mangler ved rapporteringen, skal statsforvalteren sende forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16 om at det vil bli fattet vedtak om tilbakeføring av de brukte midlene til fondet. Søker må få en rimelig frist for uttalelse til varselet. 

Etter fristen for uttalelse er gått ut, og eventuelt svar fra søker ikke er tilstrekkelig til å unnlate tilbakeføring, skal statsforvalteren fatte vedtak om tilbakeføring til fondet. Kopi av vedtaket sendes til Landbruksdirektoratet for innkreving i samsvar med gjeldende rutiner for dette.

Både det tilskuddet som reinbeitedistriktet/reinlaget innvilges etter § 1-5 andre ledd og distriktets/reinlagets egen avsetning etter § 1-5 første ledd kan kreves tilbakeført til kriseberedskapsfondet etter § 2-5. Bestemmelsen blir tolket slik da kapittel 2 om bruk av kriseberedskapsmidlene gjelder begge typer midler.

Fant du det du lette etter?