Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/16

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 12. Ektefelle-/samboertillegg

§ 12 

Der begge ektefeller/samboere utøver aktiv reindrift i samme siidaandel, og begge står som leder av siidaandelen, kan siidaandelen innvilges et ekstra driftstilskudd på inntil 30 000 kroner. Det er ikke et vilkår at begge ektefellene/samboerne har eget merke.

Ektefelle-/samboertillegg kan ikke innvilges dersom en av ektefellene/samboerne ved siste ligningsoppgjør hadde en personinntekt utenfor reindriften på mer enn 200 000 kroner. Godtgjørelse for verv i reindriftsnæringen regnes i denne sammenheng som inntekt fra reindriften.

Det er et vilkår at begge ektefellene/samboerne eier rein i samme siidaandel. I driftsåret ekteskapet/samboerskapet er inngått, kan statsforvalteren dispensere fra dette kravet.

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag (Lovdata)  

Generelt om ektefelle-/samboertillegg 

Formålet med ektefelle-/samboertillegg er å legge til rette for en familiebasert næring og sikre at kvinner kan delta i næringen på lik linje med menn. Tilrettelegging for en familiebasert reindrift er dessuten i tråd med de reindriftspolitiske målene, se Meld. St. 32 kapittel 6. Krav om inntektsbegrensning på 200 000 kroner for hver av ektefellene/samboerne sikrer at begge utøver aktiv reindrift på fulltid eller tilnærmet fulltid, og ikke driver reindrift som hobbyvirksomhet ved siden av full jobb annet sted.

For å få ektefelle-/samboertillegg, må ektefeller/samboere:

 • utøver aktiv reindrift i samme siidaandel
 • stå som ledere av samme siidaandel
 • ikke eie rein eller være registrert i en annen siidaandel
 • ikke ha bruttoinntekt utenfor reindriften på mer enn 200 000 kroner.

Første ledd: krav til utøvelse av aktiv reindrift 

Med «å utøve aktiv reindrift i samme siidaandel» menes at ektefelle/samboere har tilknytning til driften i siidaandelen som søker om tilskudd. Tidligere var det ikke et krav om at begge ektefeller/samboere stod som ledere av samme siidaandel, derfor kunne tolkningen av bestemmelsen by på tvil. Fra og med tilskuddsåret 2021/2022 omfatter tilskuddsordningen kun siidaandeler der begge ektefeller/samboere er registrert som ledere, se punkt 3.2.4 i reindriftsavtalen 2021/2022. Endringen innebærer en innskrenkning av tilskuddsordningen i forhold til tidligere.

Det er ikke et krav om at begge ektefeller/samboere har eget merke. Hvis begge har reinmerker og eier rein, er det likevel et krav om at begge eier rein i samme siidaandel, se § 12 tredje ledd.

Andre ledd: begrensning i inntekt 

Hvilke inntekter omfattes?

Hvis en av ektefellene/samboerne har bruttoinntekt utenfor reindriften på mer enn 200 000 kroner, mister siidaandelen rett på ektefelle-/samboertillegg.

Med «inntekt utenfor reindriften» menes all personinntekt som ikke har tilknytning til utøvelsen av reindrift. Slik inntekt er:

 • lønnsinntekt
 • inntekt fra annen næring enn reindrift
 • uførepensjon
 • inntekt fra politiske verv
 • andre vederlag og ytelser definert som «inntekt» etter skattelovgivningen.

Godtgjørelse fra verv i reindriftsnæringen sidestilles med inntekt fra selve reindriften, og inngår ikke i «inntekt utenfor reindriften». Slike godtgjørelser kan være:

 • medlem av Reindriftsstyret, Reindriftens Utviklingsfond, merkenemnd eller Klagenemnda for merkesaker
 • medlem i distriktsstyret
 • medlem i rovviltnemnd eller rådgivende kontaktutvalg for rovviltsaker i fylket/landet
 • medlem i styret i NRL eller NRLs lokallag
 • medlem i Det Faste Utvalget (konvensjon mellom Norge og Sverige)
 • medlem i forhandlingsutvalg/faggruppe for ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige
 • medlem i Samerettsutvalget.

I tilfeller hvor vervet ikke faller inn under kategoriene over må statsforvalteren foreta en konkret vurdering av vervets tilknytning til reindriften.

Beregning av inntekt

I henhold til tidligere praksis ble siste ligningsår lagt til grunn for vurdering av kravet om inntekt fra reindrift, da det ved søknad om tilskudd enda ikke forelå skatteoppgjør for siste kalenderår. Siste ligningsår er kalenderåret som ligger to år tilbake i forhold til slutten av tilskuddsåret.

I uttalelse av 17. desember 2021 påpekte Landbruks- og matdepartementet at det kunne være grunner til å revidere denne praksisen, og at man bør søke å bruke mer tidsnære opplysninger i vurderingen av om inntektskravet er oppfylt. Departementet foreslo å vurdere inntekten i § 12 etter opplysninger i siste skattemelding, med eventuell risikobasert kontroll av tilskuddsutbetalingene påfølgende år.

På bakgrunn av departementets uttalelse vil statsforvalteren fra og med driftsåret 2021/2022 vurdere kravet til inntekt fra reindriften i § 12 etter skattemelding med leveringsfrist 31. mai 2022, som gjelder kalenderåret 2021. For å få ektefelle-/samboertillegg for driftsåret 2021/2022 må søkere oppfylle inntektskravet for kalenderåret 2021.

Tredje ledd: krav om å eie rein i samme siidaandel 

For å kunne få ektefelle-/samboertillegg må begge ektefellene/samboerne eie rein i samme siidaandel. Kravet gjelder kun hvis begge har rein i eget merke. Fra og med 1. juli 2021 ble ordningen innskrenket til å bare gjelde ektefeller/samboere i felles siidaandel. For slike siidaandeler vil kravet automatisk være oppfylt, da det ikke er lov å eie rein i flere enn enn siidaandel, se reindriftsloven § 10 tredje ledd.

I driftsåret ekteskapet/samboerskapet er inngått kan statsforvalteren dispensere fra kravet. Hvis ektefellen/samboeren hadde et reinmerke i annet reinbeiteområde, vil overflytting av merket til ektefellens/samboerens siidaandel kreve godkjenning fra merkenemnda. Reinen overføres ofte etter at driftsåret er avsluttet, altså etter 1. april. Det kan derfor være urimelig i slike situasjoner å kreve at reinen overføres samtidig som ekteskapet/samboerskapet er inngått.

Fant du det du lette etter?