Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/16

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 13. Opplysningsplikt og kontroll

§ 13 

Mottakere av tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddsordningene, eller for å kunne oppfylle reindriftsavtalen.

Reindriftsmyndighetene fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. For virksomheter som er pålagt revisjonsplikt kan reindriftsmyndighetene kreve revidert regnskap over utgiftene.

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag (Lovdata)  

Første ledd: tilskuddsmottakere har opplysningsplikt

Bestemmelsen i § 13 første ledd forstås slik at reindriftsmyndighetene (Statsforvalteren, Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet) bare kan kreve opplysninger som er relevante for saksbehandlingen og den generelle forvaltningen av ordningen med tilskudd til siidaandeler og reinlag. Som oftest vil dette være faktiske opplysninger som er nødvendige for å vurdere søknaden og dokumentasjon som muliggjør effektiv kontroll av om tilskuddet er i tråd med målsettingene i forskriften.

Det er ikke adgang til å fremtvinge oppfyllelse av opplysningsplikten. Hvis reindriftsmyndighetene velger å kreve opplysninger etter § 13 første ledd, må saksbehandleren begrunne et slik krav i forvaltningsloven § 14 og oppgi dette i vedtaket.

Den som får vedtak om pålegg om å gi opplysninger kan klage på pålegget hvis han eller hun mener at det ikke finnes en lovlig adgang til å gi opplysningene til reindriftsmyndighetene. Klagen kan fremsettes skriftlig eller muntlig innen tre dager fra pålegget er mottatt. Reindriftsmyndighetene må informere søker om klageadgangen når de vedtar pålegg om å gi opplysninger.

Andre ledd: reindriftsmyndighetene fører tilsyn med utbetalinger 

Etter Reglement for økonomistyring i staten § 15 andre ledd har reindriftsmyndighetene adgang til å føre tilsyn med av tilskuddsutbetalingene er riktige.

Tilsynet innebærer at reindriftsmyndighetene får adgang til alle dokumenter og opplysninger som har sammenheng med tilskuddsutbetalingen. Før slik kontroll gjennomføres må reindriftsmyndighetene vedta pålegg om kontroll og opplyse søker om klageadgangen, se kommentarer til § 13 første ledd.

Fant du det du lette etter?