I Norge er jordbruksarealene en begrenset ressurs. Kun 3 prosent av det totale landarealet er jordbruk, noe som er svært lite sammenlignet med andre land. Likevel omdisponeres store arealer av dyrka og dyrkbar jord til andre formål hvert år.

I forbindelse med behandlingen av nasjonal jordvernstrategi vedtok Stortinget i 2015 at den årlige omdisponeringen ikke skal overstige 4000 dekar. 

Statistikk om omdisponering samles inn på kommunenivå, gjennom KOSTRA-rapporteringen.

Omdisponert areal
År Dyrka jord Dyrkbar jord
2018 3 561 9 012
2017 4 025 4 754
2016 6 337 5 362
2015 6 341 6 287
2014 5 710 4 277
2013 5 620 4 016
2012 6 567 4 643
2011 6 648 3 894
2010 6 687 5 556
2009 8 308 4 690
2008 7 900 7 045

Tallgrunnlag for graf