I Norge er jordbruksarealene en begrenset ressurs. Kun 3 prosent av det totale landarealet er jordbruk, noe som er svært lite sammenlignet med andre land. Likevel omdisponeres store arealer av dyrka og dyrkbar jord til andre formål hvert år.

I forbindelse med behandlingen av nasjonal jordvernstrategi vedtok Stortinget i 2015 at den årlige omdisponeringen ikke skal overstige 4000 dekar. 

Statistikk om omdisponering samles inn på kommunenivå, gjennom KOSTRA-rapporteringen.