Til hovedinnhold

Retningslinjer for JA-styret

Retningslinjer for styrets arbeid er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. januar 2016, med virkning fra samme tidspunkt. Gjelder styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen.

1. Formål

Formålet med forskningsmidler over jordbruksavtalen er å utvikle ny kunnskap til landbruks- og matsektoren. Prioriteringene skal være i tråd med landbrukspolitiske mål og prioriterte innsatsområder for norsk landbruk i tråd med årlige jordbruksoppgjør.  

Midlene skal i første rekke gå til utvikling av anvendt kunnskap og gi nytteverdi for brukere av kunnskapen på kort og lang sikt. Det er et mål å oppnå god samordning av avtalemidler, midler i Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og midler til forskning som tildeles av Norges forskningsråd. Siktemålet er at midlene samlet sett skal gi best mulig effekt.  

2. Styret

Avtalestyret skal bestå av en person fra hver av Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Departementet oppnevner styremedlemmer med personlige varamedlemmer etter forslag fra disse to organisasjonene, i tillegg til å oppnevne leder. Vedtak treffes med simpelt flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst to av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.  

Styreleder oppnevnes for to år av gangen. Øvrige medlemmer oppnevnes for en periode på tre år. Norges forskningsråd kan stille i styret med observatør. Landbruksdirektoratet er sekretariat for styret.

3. Styrets møter

Styrets leder innkaller til og leder møtene. Innkallingen skal skje med minst seks dagers varsel. Møter skal holdes så ofte det er behov for det, og minst to ganger årlig.  

Styrets møter samordnes med møter i styret for FFL for å sikre en helhetlig, effektiv og fleksibel forvaltning av midlene i de to ordningene. Det skal føres protokoll over styrets møter.  

4. Disponering av midlene

Forskningsmidler over Jordbruksavtalen skal i første rekke tildeles forskningsprosjekter etter åpen utlysning og konkurranse. Det kan også disponeres midler til utredninger, forprosjekter og utviklingsprosjekter. Styret tar stilling til krav om egenandel fra næring og andre brukere som deltar i prosjektene samt evt. samfinansiering med FFL, Forskningsrådet og andre relevante finansieringskilder.  

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan løpende spille inn kunnskapsbehov som bør løses gjennom prosjekter støttet av styret for forskningsmidler over Jordbruksavtalen.  

Nærmere om rutiner for midler til forskningsprosjekter  

Forskningsrådets e-søknadssystem benyttes i forbindelse med utlysning av midler til forskning. Utlysninger kunngjøres både på Landbruksdirektoratets og Forskningsrådets nettsider. Styret tar stilling til om det skal gjennomføres egne utlysninger eller fellesutlysninger sammen med andre finansieringskilder.  

Søknadsprosessen skal innrettes med sikte på effektiv ressursbruk knyttet til søknadsskriving og vurdering av søknader i styret og sekretariat. Alle søknader skal følge Forskningsrådets rutiner for prosjektvurdering. Styret skal gjøre en vurdering av prosjektenes kvalitet og relevans i forbindelse med tildeling.  

Forskningsrådet følger opp innvilgede prosjekter administrativt, herunder kontraktsinngåelse og videre oppfølging mhp. framdrift, rapportering og utbetaling.  

Nærmere om rutiner for midler til utredninger, forprosjekter og utviklingsprosjekter  

Som hovedregel skal midler til utredninger, forprosjekter og utviklingsprosjekter lyses ut. Styrets sekretariat ivaretar nødvendige funksjoner relatert til vurdering av innkomne søknader, tilsagnsbrev, rapportering og utbetaling av midlene. 

5. Samarbeid med Forskningsrådet

Styret skal i samarbeid med styret for FFL etablere og følge opp samarbeidsavtalen med Forskningsrådet. Avtalen skal etablere gode rutiner for samarbeidet og sikre målrettet bruk av midler til landbruks- og matforskning.  

6. Informasjon til brukere og samfunn

Styret skal arbeide for at ny kunnskap fra forsknings- og utredningsarbeid raskt gjøres tilgjengelig for potensielle brukere av kunnskapen. Styrets innsats og resultater skal profileres på egnet måte. Der det er formålstjenlig bør medieprofilering skje i samarbeid med departementet. 

7. Godtgjørelse til styret

Departementet fastsetter godtgjørelse til styrets medlemmer. Reise- og kostgodtgjørelse følger statens satser. 

8. Kontaktmøter

Det skal avholdes kontaktmøte mellom avtalestyret, fondsstyret og Landbruks- og matdepartementet etter behov. Departementet kaller inn til og leder møtene.

9. Budsjett, regnskap og rapportering

Forslag til budsjett skal sendes til departementet innen 1. november året før for godkjenning. Eventuelle forslag fra styret om vesentlige budsjettendringer i løpet av året skal også sendes departementet for godkjenning.  

Det skal føres regnskap for avtalemidler til forskning i samsvar med bestemmelsene i Reglement for økonomistyring i staten. Regnskap og årsberetning for styrets virksomhet for hvert kalenderår, signert av styret, skal sendes departementet innen 15. mars det påfølgende år. 

10. Klage

Vedtak fattet av styret kan etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningen (forvaltningsloven) kap. VI påklages til Landbruks- og matdepartementet.