Til hovedinnhold

Vedtekter for FFL-styret

Vedtekter for styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL). Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. januar 2016 med hjemmel i lov om forskningsavgift på landbruksprodukter.

§1 Formål

Formålet med vedtektene er å legge til rette for at forskningsmidlene forvaltes i tråd med forutsetningene i lov og forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter. Det er videre en målsetning å bidra til å samordne forvaltningen av fondsmidlene, forskningsmidlene over jordbruksavtalen og midler til forskning som tildeles av Norges forskningsråd. 

Gjelder lov 26. juni 1970 om forskningsavgift på landbruksprodukter og forskrift 20. desember 2012 om forskningsavgift på landbruksprodukter.  

§2 Styret for FFL 

FFL For å fremme formålet etter § 1 skal det være et styre bestående av syv medlemmer. Departementet oppnevner medlemmene med personlige varamedlemmer etter forslag fra:  

  • Landbruks- og matdepartementet 
  • Norges Bondelag 
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
  • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 
  • Norsk Landbrukssamvirke  
  • Næringslivets Hovedorganisasjon 
  • Hovedorganisasjonen Virke  

Representantene for avtalepartene i styret for FFL oppnevnes samtidig til styret for forskningsmidler over Jordbruksavtalen.  

Oppnevningen skjer etter forslag fra de overnevnte organisasjonene. Styreleder oppnevnes for to år av gangen. Øvrige medlemmer oppnevnes for en periode på 3 år. Departementet oppnevner leder og nestleder.  

Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede. Vedtak treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Når lederen har forfall, overtas dens funksjoner av nestleder.  

Landbruksdirektoratet er sekretariat for fondet. 

§ 3. Styrets møter

Styrets leder innkaller til og leder møtene. Innkallingen skal skje med minst seks dagers varsel. Møter skal holdes så ofte det er behov for det, og minst to ganger årlig.  

Forskningsrådet skal ha en observatør i styret.  

Det skal føres protokoll over styrets møter. 

§ 4. Disponering av midlene  

Fondets midler skal disponeres av styret til fremme av forskning i samsvar med formålet i lovens § 1, og ha relevans for de produktgrupper som er avgiftspliktige. Styret skal bidra til en best mulig samlet ressursutnyttelse av fondsmidler, forskningsmidler over jordbruksavtalen og midler fra Norges forskningsråd. Dette gjelder både for langsiktige og kortsiktige prioriteringer av hvordan midler fra disse tre kildene samlet sett skal innrettes.  

Innenfor dette samarbeidet er fondets rolle i hovedsak å finansiere forskning der prosjektresultatene er åpne. Midler til prosjekter der resultatene ikke er åpne, skal lyses ut gjennom utlysninger i Norges forskningsråd. Styret har en særlig plikt til å yte midler til Nofima AS. Midler ut over dette skal anvendes til forskning i hele verdikjeden fra primærleddet til industri- og forbrukerleddet. 

§ 5. Samarbeid med Norges forskningsråd  

Styret skal etablere en avtale med Norges forskningsråd. Avtalen skal legge til rette for god kontakt og samarbeid om strategiarbeid, utlysninger, håndtering av søknader til og oppfølging av prosjekter for fondet, forskningsformidling samt samarbeid om andre relevante oppgaver. Tildeling av midler fra fondet skal normalt skje etter forskningsfaglige kvalitetsvurderinger av Norges forskningsråd. 

§ 6. Informasjon til brukere og samfunn

Styret skal arbeide for at ny kunnskap fra forskning raskt gjøres tilgjengelig for potensielle brukere av kunnskapen. Styrets innsats og resultater skal profileres på egnet måte. Der det er formålstjenlig bør medieprofilering skje i samarbeid med departementet.

§ 7. Godtgjørelse til styret

Departementet fastsetter godtgjørelse til styrets medlemmer. Reise- og kostgodtgjørelse følger statens satser.  

§ 8 Kontaktmøter 

Det skal avholdes kontaktmøte mellom fondsstyret, avtalestyret og Landbruks- og matdepartementet etter behov. Departementet kaller inn til og leder møtene.

§ 9. Budsjett, regnskap og rapportering  

Fondet er et statlig B2-fond og er knyttet til statens konsernkontoordning. Midlene plasseres i Norges Bank.  

Forslag til budsjett skal sendes til departementet innen 1. november året før for godkjenning. Styrets vedtak om budsjettendringer i løpet av året skal også sendes departementet for godkjenning.  

Styret skal sikre en tilstrekkelig fondskapital til å møte uforutsette hendelser. Det kan ikke gis bindende tilsagn om midler fra fondet ut over den til enhver tid innestående fondskapital.  

Det skal føres regnskap for fondet i samsvar med bestemmelsene i Reglement for økonomistyring i staten. Regnskapet skal føres etter kontantprinsippet. Styret signerer og avlegger årsberetning inkludert årsregnskap etter samme mal som staten for øvrig. Årsberetningen oversendes departementet innen 15. mars det påfølgende år.  

Regnskapet revideres av Riksrevisjonen.  

§ 10. Klage  

Vedtak fattet av styret kan etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningen (forvaltningsloven) kap. VI påklages til Landbruks- og matdepartementet.