Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regionalt miljøprogram

Kyr og sjø. (Copyright: Ronny Meyer)

Regionalt miljøprogram er fylkesvise ordninger for miljøtiltak i landbruket. Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd, og det er kommunene som behandler søknadene. Det er satt av 436,5 millioner kroner over jordbruksavtalen til søknadsomgangen 2014.

Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:
- redusere forurensning til vann og luft
- ivareta kulturlandskap og kulturminner
- tilrettelegge for friluftsliv
- ivareta biologisk mangfold

På denne siden finner du generell informasjon om ordningen og forvaltningen av den samt statistikk. Vi har laget egne hjelpesider for deg som skal søke regionalt miljøtilskudd.

 • Bakgrunn

  Regionale miljøprogram (RMP) ble innført i 2005. Tilskuddene skal stimulere til en økt miljøinnsats i jordbruket ut over det som er mulig gjennom nasjonale ordninger. Hvert fylke har et eget miljøprogram som dekker en lang rekke miljøområder.

  Miljøtiltakene er delt inn i hovedkategoriene kulturlandskapstiltak og tiltak mot forurensning. Kulturlandskapstiltak kan være å ivareta gamle kulturminner eller å opprettholde verdifulle slåtte- og beitemarker. Tiltak mot forurensning kan være å hindre erosjon og avrenning ved mer skånsom jordarbeiding. Fylkene bestemmer selv hvilke tiltak som skal inngå i det regionale miljøprogrammet og gjør en prioritering av tilskuddssatser.Tilskuddene betales ut direkte til bønder som oppfyller vilkårene for de ulike ordningene, på samme måte som for produksjonstilskudd. Hovedvekten av midlene i ordningene utbetales per areal eller per beitedyr.

  Jordbruket har behov for økte tiltak for å oppfylle målene for vannmiljø, spesielt knyttet til utvalgte vassdrag. Gjennom en styrking av tiltak under regionale miljøprogram, legges det til rette for målrettet innsats for å redusere erosjon og avrenning, og derigjennom bedre vannkvaliteten. Det er videre behov for styrket miljøinnsats på områdene kulturlandskap, kulturmiljøer og naturmangfold i alle fylker. Innsatsen her sees i sammenheng med Miljøverndepartementets midler til utvalgte naturtyper.

 • Fylkesvise forskrifter for RMP

  De regionale miljøprogrammene blir laget gjennom en åpen prosess hvor frivillige organisasjoner, kommuner og fylkeskommunen involveres. Tiltakene i miljøprogrammene blir prioritert ut i fra hva som er de største miljøutfordringene i fylket. Programmene gir føringer for bruken av kommunale miljøvirkemidler i SMIL-ordningen (Spesielle miljøtiltak i landbruket).

  Mer informasjon om miljøprogrammet i det enkelte fylke finner du på fylkesmannens miljøprogramsider.

  Her finner du lenke til regionalt miljøprogram i hvert fylke

  De fylkesvise programmene ble rullert i 2012, og ny programperiode er 2013 – 2016. I rulleringen er det lagt vekt på å styrke målretting av midlene til tiltak som gir mest miljønytte. I ny programperiode har fylkene utformet støtteordningene innenfor en forhåndsdefinert nasjonal meny. Menyen gjør det lettere å rapportere på den samlede miljøinnsatsen i jordbruket, samt at tiltakene er mer harmonisert på tvers av fylkesgrensene. Overgangen til menysystemet må også ses i sammenheng med et nytt elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem (eStil) som tas i bruk i 2013.

 • Søknad om miljøtilskudd

  Søknad om regionalt miljøtilskudd skal sendes til kommunen. Jordbruksforetakene kan søke elektronisk via Altinn. Les mer om hvordan du søker her.

  Hvis du har spørsmål til søknad om regionalt miljøtilskudd, ta kontakt med kommunen eller Fylkemannens landbruksavdeling.