Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Skogfond

Søkesidene for skogfondskonto gir informasjon om eier- og eiendomstilknytningene for den aktuelle skogeiendommen. I tillegg finner du detaljert ovesikt over avvirkning og skogkulturativitet på eiendommen. For de fleste eiendommer er denne informasjonen tilgjengelig helt fra begynnelsen av 1990-tallet.

Opplysningene på siden er delt inn i følgende avsnitt

Hovedopplysninger om skogfondskontoen:

Saldo: Aktuell saldo på konto.
Størrelsesgruppe: Skogeiendommer er klassifisert i størrelsesgrupper (1-9) ut fra produktivt skogareal. Denne informasjonen benyttes i forbindelse med statistikker.

Tilknyttede landbrukseiendommer:

Viser hvilken landbrukseiendom som den aktuelle skogfondskontoen er tilknyttet. Dersom du klikker på hovednummeret, kommer du til siden med detaljinformasjon om eiendommen. En skogfondskonto er knyttet til en og bare en landbrukseiendom.

Tilknyttede personer:

Her ser du en oversikt over personer som har et registrert eierforhold til den aktuelle skogeiendommen. Kolonnen Person rolle spesifiserer den enkelte persons tilknytning til skogeiendommen.  
Hver eiendom har normalt en hovedkontoinnehaver, noen kan i tillegg ha medkontoinnehavere. Personene vises som i illustrasjonen og er sortert stigende etter fødselsnummer når det er flere. Trykk på linken i fødselsnummer for å se 
mer informasjon om en person.

Økonomisk oversikt:

Her vises økonomiske nøkkeltall for skogeiendommen for den perioden hvor det finnes data i skogfondssystemet.
I utgangspunktet vises data for de fem siste årene, men ved å klikke på ' Vis alle ' kan du få fram informasjon for hele perioden.

For hvert år finner du følgende informasjon:
In ng balanse: Inngående balanse på skogfondskonto.
Utg balanse: Balanse på konto ved utgangen av året.
Utbetalt m/skf: Utbetalt fra skogfondet til tiltak hvor skogeier er berettiget til skattefordel.
Utbetalt u/skf: Utbetalt fra skogfondet til tiltak som ikke gir skattefordel.
Sum tilsk: Totale tilskudd mottatt i året.
Innbet skogfond: Innbetalt til skogfondskontoen.
Bruttoverdi avvirket: Bruttoverdien av årets avvirkning (inklusive innrapportert verdi av juletrær, pyntegrønt, ved og eventuelle andre småsalg).

Aktivitetsoversikt:

Kvantitativ oppsummering av sktiviteten på skogeiendommen for dte enkelte år. Viser tiltak innenfor de viktigste hovedgruppene for skogkultur, samt totaltall for avvirkningen på eiendommen. For hvert enkelt år kan du hente fram detaljinformasjon ved å klikke på årstallet i første kolonne. Detaljinformasjonen er oppdelt i to grupper, henholdsvis avvirkning og aktivitet.

 

 

Detlajinformasjon om avvirkning

 

Her legger vi inn en beskrivelse og et eksempel på detaljinformasjon for aktivitet.