Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) er opprettet i henhold til lov av 26. juni 1970 om forskningsavgift på visse landbruksprodukter. Formålet er å skaffe midler til forskning på landbruksprodukter brukt til produksjon av eller som næringsmiddel. Fondets budsjett for 2009 er ca 137 mill. kroner.

Formålet med FFL er å sikre økonomisk grunnlag for forskning knyttet til landbruksprodukter (vegetabiler, honning, kjøtt inkl. fjørfe, egg, melk og korn) som nyttes til ervervsmessig framstilling av nærings- og nytelsesmidler samt fòrkorn til husdyr.

Midlene kommer inn til FFL gjennom en avgift på landbruksprodukter (forskningsavgift), både nasjonal produksjon og importerte råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer. Avgiften er i dag 0,35 % av brutto fakturagrunnlag for råvarer og 0,25 % av importverdien på importerte halvfabrikata/ferdigvarer. I 2009 er det budsjettert med avgiftsinntekter på 122 mill. kroner, hvorav 83 mill. kroner fra nasjonal produksjon og 39 mill. kroner fra import.

På nasjonal produksjon påløper avgiften når varene mottas fra produsent (bonde). SLF krever inn avgiften på kjøtt, fjørfekjøtt, egg, melk og korn, mens Mattilsynet står for innkrevingen på vegetabiler og honning. På import kreves avgiften inn av Tollvesenet når varene tas inn i landet.

Ot.prp.nr. 6 (2000-2001)  legger også til grunn at virksomheten ved Matforsk, i dag Nofima, skal sikres gjennom avgiftsmidlene. Nofima mottar midlene gjennom grunnbevilgning og støtte til utviklingsoppgaver og kunnskapsformidling. De øvrige prosjektene brukes til finansiering av prosjekter etter åpen utlysing. I 2009 er det budsjettert med 72 mill. kroner til slike prosjekter.

Midlene betraktes som brukerfinansiering av kollektiv art og skal først og fremst finansiere forskning av felles karakter for en bransje eller produksjon og der resultatene skal være åpne for alle. I Ot.prp.nr 6 (2000-2001) er det lagt til grunn at de ulike sektorer i matvarekjeden som betaler forskningsavgift, skal komme rimelig ut med hensyn på fordeling av avgiftsmidlene.

Fondet forvaltes av et  styre på 7 personer oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet med Statens landbruksforvaltning som sekretariat. Nåværende styre er oppnevnt for perioden 01.01.2009 - 31.12.2011.

Styret for FFL har felles møter med Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA).

Det legges vekt på å få til en effektiv administrering av ordningen, både hva gjelder innkreving av avgiften som disponering av midlene. Samarbeidet med Forskningsrådet om utlysing, søknadsbehandling og prosjektoppfølging er viktige i denne sammenheng. I 2008 utgjorde administrasjonskostnadene 2,4 % av FFLs omsetning. Det innebærer at 97,6 % av FFLs utgifter ble brukt til forskningsaktiviteter/prosjekter.

Utlysingen av midler skjer enten gjennom egen utlysing eller gjennom fellesutlysing med Matprogrammet i Forskningsrådet. I begge tilfeller nyttes Forskningssrådets e-søknads-system. Dette innebærer at alle prosjektene følger Forskningsrådets rutiner for prosjektvurdering, herunder vurdering av fageksperter. Utlysingene kunngjøres både på Forskningsrådets og SLFs hjemmesider.