Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

Over jordbruksavtalen avsettes årlig midler øremerket forskning. Midlene defineres som brukerfinansiering av kollektiv art og skal bidra til å øke næringens andel av forskningsfinansieringen.

Formålet med midlene er å bidra til å dekke opp avtalepartenes (Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag) behov for FoU med hovedvekt på anvendt kunnskap. Det kan også gis midler til utredningsprosjekter innen midlenes prioriterte områder.

Midlene forvaltes av et eget styre med Landbruksdirektoratet som sekretariat. Styret har felles møter med Styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL).

I 2019 utgjør midlene til sammen 65 mill. kroner. Landbruks- og matdepartementet har fastsatt egne retningslinjer for forvaltningen av midlene. For 2020 er det avsatt 82 mill. kroner.

Midlene til forskning fordeles etter åpen utlysning, enten som egen utlysning eller som fellesutlysning med programmer i Forskningsrådet, da først og fremst BIONÆR-programmet. Også når midlene lyses ut i egen utlysning, nyttes Forskningsrådets e-søknadssystem. Det innebærer at alle søknader følger Forskningsrådets rutiner for prosjektvurdering, herunder fagekspertvurdering. Vedtak om tildeling av midler fra jordbruksavtalen gjøres av JAs styre. Utlysningene kunngjøres både på Forskningsrådets og Landbruksdirektoratets hjemmesider.