Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt og videreutviklet.

 • Forvaltning og tilskuddsområder

  Det er kommunene som har saksbehandlingsansvaret for tilskuddene, og som lager retningslinjer for tilskudd. Retningslinjene utarbeides i dialog med Fylkesmannen og de lokale næringsorganisasjonene i skogbruket.

  Det kan gis tilskudd til

  • skogkultur
  • miljøtiltak
  • veier
  • tynning
  • drift i vanskelig terreng
  • tiltak som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra skogen


  Det skal søkes på egne søknadsskjema og enkelte kommuner opererer med søknadsfrist.

  Fylkesmannen er vedtaksmyndigheten for tilskudd til bygging av skogsveger og tilskudd til drift i vanskelig terreng. Fylkesmannen lager retningslinjer for prioritering av søknader, herunder søknadsfrister.

  Fylkesmannen har ansvar for å følge opp kommunenes saksbehandling. Kommunen som er førsteinstans i disse sakene kontrollerer minimum 10 % av sine vedtak for å sikre at skogeier utfører tiltak i henhold til gjeldende forskrifter.