Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Skogfond for bærekraftig skogbruk

Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiedom har egen fondskonto og skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen.

Skogfond kan brukes til
     - Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
     - Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser
     - Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
     - Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
     - Skogbruksplanlegging
     - Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse
     - Forsikring av skog
     - Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
     - Oppmerking av eiendomsgrenser

Det kan også dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene.

Hva betyr skattefordelen
Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer når pengene tas ut igjen fra fondet. Det er her skattefordel oppstår, fordi en andel av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til formål med skattefordel.
Fra og med 2007 økte den skattefrie andelen av utbetalt skogfond fra 60 til 85 %, og alle tiltak som kan dekkes med skogfond gir skattefordel (med unntak av merverdiavgift). Det vil si at når man investerer i skogen med en 1000-lapp som har vært innom skogfondskonto, så er det bare 150 kr som blir beskattet.

Innbetaling og utbetaling av skogfondsmidler
Innbetaling til skogfond skjer vanligvis ved at tømmerkjøperen trekker skogfondsavsetningen fra i oppgjøret med skogeier, og innbetaler dette til skogfondskontoen. Dersom skogeier innenfor samme kalenderår ønsker å innbetale mer til skogfond enn det som allerede er trukket, så er det anledning til dette.
Ved småsalg direkte fra gården, av for eksempel materialer og ved, må skogeier selv innbetale til skogfond. Når det gjelder juletrær og pyntegrønt så er dette frivillig.
Skogfondsmidler utbetales ved at skogeier henvender seg til kommunen direkte eller via Internett, og dokumenterer de utførte investeringstiltak. Dette må gjøres senest et år fra utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført. Kommunen er godkjenningsmyndighet for de utførte tiltakene.  

Skogfond på nett
Det er etablert en løsning der skogeier kan få tilgang til sin egen skogfondskonto som i en nettbank. Man kan her til en hver tid følge med på innestående skogfondsmidler, historikk og bevegelser. Man kan også sende refusjonskrav elektronisk til kommunen for behandling. Det arbeides med en løsning der også dokumentasjon av refusjonskravet kan skje elektronisk.

En enkel måte å få tilgang til skogfond på Internett er via "logg inn" knappen til venstre.