Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Digitale tjenester for skogbruk

Tømmeravvirkning og registrering

Kjøper av virke skal, ved første gangs tømmeromsetning, rapportere volumet og salgsverdien, samt hva som er innbetalt til Skogfond. Fondet er penger som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Skogfondskonto, administrasjon

Skogeieren kan her legge inn krav om utbetaling fra sin skogfondkonto for å dekke investeringer til skogkultivering. Skogfondet er penger som skogeieren plikter å sette av ved salg av tømmer og biobrensel.

Erstatning, landbruk

Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning her. Erstatning kan også gis for tap pga. offentlige pålegg og restriksjoner.

Genressurstiltak, tilskudd

Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogtrær.

Klima- og miljøprogammet (KMP), tilskudd nasjonale prosjekter

Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd til nasjonale prosjekter fra Klima- og miljøprogrammet.

Kontonummer, endre

Registrering og endring av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet. Blant annet produksjonstilskudd, regionalt miljøtilskudd og naturskadeerstatning, blir utbetalt til dette bankkontonummeret.

Landbruksvikar, tilskudd

Avløserlag/landbrukstjenester som tilbyr landbruksvikar for sykdoms- og kriseavløsning til jordbruksforetak kan søke om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet (også kalt beredskapsavløsning).

Plantevern, tilskudd nasjonale prosjekter

Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd til nasjonale prosjekter for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler.

.