Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilleggsutlysning av midler innen klima- og miljøprogrammet for 2017

Frist: 01.09.17

I forbindelse med jordbruksforhandlingene 2017 er det avsatt 2 mill. kroner til Klima- og miljøprogrammet som skal utlyses og fordeles i inneværende år. Midlene skal brukes til klimatiltak, jf. St. prp. 141 S (2016-2017).

Søknadsfrist for disse midlene er 01.09.2017. Prosjektene kan ha en varighet inntil tre år og må for øvrig ligge innenfor retningslinjene for Klima- og miljøprogrammet. Retningslinjer og søknadsskjema ligger under «Regelverk» og «Skjema» i menyen til venstre.

Det kan søkes om prosjekter som kan bidra til reduserte utslipp og/eller økt karbonbinding i jordbruket. Prosjektene må ha en praktisk innretning, dvs. at de skal styrke kunnskapsgrunnlaget om klimavennlig jordbrukspraksis og i størst mulig grad resultere i forslag til konkrete tiltak som det evt. også kan knyttes økonomiske virkemidler til.

Spesielt ønskes det søknader som retter seg mot:

  • Tiltak for å bevare og bygge opp organisk materiale i jord, herunder effekter av ulike planteslag innen hvert driftssystem, og ny metodikk innenfor jorddekkevekster og fangvekster.  
  • Praksis for godt samspill mellom produksjon og biologiske forhold i jord, og gjennom dette bidra til produktivitet, bedre karbonbalanse og langsiktig oppbygging av ressursgrunnlaget.
  • Tilpasninger som øker klimanytten av eksisterende miljøtiltak, jf. NIBIOs "Synergirapport"

Noen aktuelle referanser og stikkord for prosjektforslag kan være 

  • EUs regelverk for s.k. «greening»,
  • Presisjonslandbruk
  • Regenerativt landbruk