Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Forskrift om saksbehandling i saker om odelsfrigjering etter odelslova § 30 til § 32

Type: Forskrift
  

Forskrift om satser for tilskudd til frakt av slaktedyr

Type: Forskrift
 FOR-2018-12-13-1902

Forskrift om satser for tilskudd til frakt av kraftfôr 2018

Type: Forskrift
 FOR-2018-01-25-200

Forskrift om tilskudd til genressurstiltak for husdyr, planter og skogtrær

Type: Forskrift
 FOR-2017-12-18-2236

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond

Type: Forskrift
 FOR-2017-06-23-985

Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Type: Forskrift
 FOR-2012-01-17-56

Forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Type: Forskrift
 FOR-2004-04-01-611

Forskrift om skogfrø og skogplanter

Type: Forskrift
 FOR-1996-03-01-291

Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon (sats- og beregningsforskriften)

Type: Forskrift
 FOR 2018-08-01 nr.1215

Forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd

Type: Forskrift
 FOR 2007-10-22 nr 1167

Forskrift om ekstrautbetaling av tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold og tilskudd for grønnsaksarealer i 2018

Type: Forskrift
 2018-10-26-1624

Forskrift om søknads- og rapporteringsfrister for pristilskudd og formidling av pristilskudd i landbrukssektoren

Type: Forskrift
 2016-12-07 nr 1458

Forskrift om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk

Type: Forskrift
 2015-4-30 nr 426

Tilskudd til utjevning av kostnadene ved forsendelse av sæd og inseminering av storfe og svin

Type: Forskrift
 2015-04-30 nr 427

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Type: Forskrift
 2014-12-19 nr 1817

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Type: Forskrift
 2013-06-25-769

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Type: Forskrift
 2013-03-15-284

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2019

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om Reindriftens Utviklingsfond

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tidligpensjon i reindriften

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning 2018/19

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting 2018/19

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rettelse til rundskriv 2017/30

Type: Rundskriv
PDF ikon

Instruks vedrørende reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet

Type: Rundskriv
PDF ikon