Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon (sats- og beregningsforskriften)

Type: Forskrift
 FOR 2018-08-01 nr.1215

Forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd

Type: Forskrift
 FOR 2007-10-22 nr 1167

Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Type: Forskrift
 2019-12-20 nr. 2082

Forskrift om ekstrautbetaling av tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold og tilskudd for grønnsaksarealer i 2018

Type: Forskrift
 2018-10-26-1624

Forskrift om søknads- og rapporteringsfrister for pristilskudd og formidling av pristilskudd i landbrukssektoren

Type: Forskrift
 2016-12-07 nr 1458

Forskrift om tilskudd til veterinærreiser

Type: Forskrift
 2015-4-30 nr 426

Tilskudd til utjevning av kostnadene ved forsendelse av sæd og inseminering av storfe og svin

Type: Forskrift
 2015-04-30 nr 427

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Type: Forskrift
 2014-12-19 nr 1817

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Type: Forskrift
 2013-06-25-769

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Type: Forskrift
 2013-03-15-284

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer (RÅK-importforskriften)

Type: Forskrift
 2012-12-20 nr 1424

Forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter

Type: Forskrift
 2012-12-20 nr. 1417

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Type: Forskrift
 2012-06-19-592

Beregningsforskrift - erstatning ved klimabetingende skader

Type: Forskrift
 2012-01-20

Forskrift om kvoteordningen for melk

Type: Forskrift
 2011-12-23- nr.1502

Forskrift om tilskudd ved rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning (kjønns- og aldersfastsetting)

Type: Forskrift
 2011-06-21 nr 617

Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven

Type: Forskrift
 2011-05-13-512

Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt

Type: Forskrift
 2010-07-09-1087

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag

Type: Forskrift
 2010-06-14-888

Forskrift om tidligpensjon i reindriften

Type: Forskrift
 2010-06-14-887

Forskrift om omregningsfaktorer for råvarer ved fastsettelse av tollsatser innenfor kvotene for karbohydratråvarer, oljefrø og matkorn samt ved generelle tollnedsettelser for proteinråvarer og fett til kraftfôr

Type: Forskrift
 2009-06-30 nr 954

Forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel

Type: Forskrift
 2009-06-17-659

Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting (frakttilskuddsforskriften):

Type: Forskrift
 2009-06-17 nr 657

Forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer

Type: Forskrift
 2009-06-10 nr 636

Forskrift om midler til bygdeutvikling

Type: Forskrift
 2009-01-28 nr 75