Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Forskrift om formidling av pristilskudd i landbrukssektoren (formidlingsforskriften)

Type: Forskrift
 2008-12-19 nr 1491

Forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren (pristilskuddforskriften)

Type: Forskrift
 2008-12-19 nr 1490

Forskrift til lov om toll og vareførsel

Type: Forskrift
 2008-12-17 nr 1502

Tollforskriften §§ 6-4-1 til 6-4-12 Landbruksvarer som innføres for bearbeiding

Type: Forskrift
 2008-12-17 nr. 1502

Forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer

Type: Forskrift
 2008-10-22 nr 1136

Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Type: Forskrift
 2008-10-10 nr 1132

Forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser (Generalized System of Preferences for goods imported from developing countries - GSP)

Type: Forskrift
 2008-03-07 nr 228

Forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet (UB-forskriften)

Type: Forskrift
 2007-06-01 nr 580

Forskrift om skogfond o.a.

Type: Forskrift
 2006-07-03-881

Bærekraftig skogbruk

Type: Forskrift
 2006-06-07-593

Forskrift om tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås

Type: Forskrift
 2006-02-15 nr 170

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Type: Forskrift
 2005-12-22 nr 1723

Økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler

Type: Forskrift
 2005-10-04 nr 1103

Forskrift om godkjenning av omsetningsledd for deltakelse i markedsordningen for poteter

Type: Forskrift
 2005-05-04 nr. 403

Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Type: Forskrift
 2004-02-04-449

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Type: Forskrift
 2004-02-04 nr 448

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Type: Forskrift
 2004-02-04-447

Kommunal saksbehandling i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven

Type: Forskrift
 2003-12-08-1480

Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkesmannen, Landbruksdirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning etter konsesjonsloven, jordlova og odelsloven

Type: Forskrift
 2003-12-08 nr 1479

Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord

Type: Forskrift
 2003-12-08-1434

Forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer

Type: Forskrift
 2003-07-01 nr 919

Tilskudd til fruktlager og godkjenning av omsetningsledd

Type: Forskrift
 2002-07-01 nr 778

Forskrift om gjødslingsplanlegging

Type: Forskrift
 1999-07-01 nr 791

Forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk

Type: Forskrift
 1999-06-29 nr. 763

Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

Type: Forskrift
 1999-02-03 nr 190