Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven

Type: Forskrift
 2011-05-13-512

Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt

Type: Forskrift
 2010-07-09-1087

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag

Type: Forskrift
 2010-06-14-888

Forskrift om tidligpensjon i reindriften

Type: Forskrift
 2010-06-14-887

Forskrift om omregningsfaktorer for råvarer ved fastsettelse av tollsatser innenfor kvotene for karbohydratråvarer, oljefrø og matkorn samt ved generelle tollnedsettelser for proteinråvarer og fett til kraftfôr

Type: Forskrift
 2009-06-30 nr 954

Forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel

Type: Forskrift
 2009-06-17-659

Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting (frakttilskuddsforskriften):

Type: Forskrift
 2009-06-17 nr 657

Forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer

Type: Forskrift
 2009-06-10 nr 636

Forskrift om midler til bygdeutvikling

Type: Forskrift
 2009-01-28 nr 75

Forskrift om formidling av pristilskudd i landbrukssektoren (formidlingsforskriften)

Type: Forskrift
 2008-12-19 nr 1491

Forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren (pristilskuddforskriften)

Type: Forskrift
 2008-12-19 nr 1490

Forskrift til lov om toll og vareførsel

Type: Forskrift
 2008-12-17 nr 1502

Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)

Type: Forskrift
 2008-12-17 nr. 1502

Forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer

Type: Forskrift
 2008-10-22 nr 1136

Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Type: Forskrift
 2008-10-10 nr 1132

Forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser (Generalized System of Preferences for goods imported from developing countries - GSP)

Type: Forskrift
 2008-03-07 nr 228

Forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet (UB-forskriften)

Type: Forskrift
 2007-06-01 nr 580

Forskrift om skogfond o.a.

Type: Forskrift
 2006-07-03-881

Bærekraftig skogbruk

Type: Forskrift
 2006-06-07-593

Forskrift om tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås

Type: Forskrift
 2006-02-15 nr 170

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Type: Forskrift
 2005-12-22 nr 1723

Økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler

Type: Forskrift
 2005-10-04 nr 1103

Forskrift om godkjenning av omsetningsledd for deltakelse i markedsordningen for poteter

Type: Forskrift
 2005-05-04 nr. 403

Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Type: Forskrift
 2004-02-04-449

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Type: Forskrift
 2004-02-04-447